Chuyển đổi số hệ mười (decimal) sang hệ nhị phân (binary).
Bài toán này quá kinh điển hầu như sách nào cũng hướng dẫn. Tuy nhiên trong kỳ thi sát hạch chuẩn kỹ sư CNTT Nhật Bản, khá nhiều bạn tính nhầm ở chữ số cuối cùng (most significant bit)
1/2 phải bằng 0 dư 1.

Hãy thử viết lại sang JavaScript, C, C++, Java, Swift, Golang, C# để rèn kỹ năng code nhé

const INT_LENGTH = 8;
void main() {
 int x = 15;
 print(decimalToBitString(x, true));
}

String decimalToBitString(int x, bool paddingZero) {
 String bitString = "";
 if (paddingZero) {
  for (var i = 0; i < INT_LENGTH; i++) {
   bitString = ((x & 1 == 1) ? "1" : "0") + bitString;
   x = x >> 1;
  }
 } else {
  while (x > 0) {
   bitString = ((x & 1 == 1) ? "1" : "0") + bitString;
   x = x >> 1;
  }
 }
 return bitString;
}