Ôn kiến thức AND, OR, XOR, >>, <<.
Các bạn paste code vào http://dartpad.dev/ là chạy được

void main() {
 print(swapBit(135, 1, 3));
}

int swapBit(int x, int i, int j) {
 if (i == j) return x;
 
 if (((x >> i) & 1) != ((x >> j) & 1)) { //if bit ith diff with jth
  int maskbits = (1 << i) | (1 << j);
  return x ^ maskbits;
 } else {
  return x;
 }
}