Iris không chứa phương thức tích hợp để xác thực dữ liệu yêu cầu, chẳng hạn như "Models". Tuy nhiên bạn không bị giới hạn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng go-playground/validator.v9 để xác thực giá trị yêu cầu.

Tài liệu đầy đủ về việc sử dụng thẻ ở đây.

$ go get gopkg.in/go-playground/validator.v9

Lưu ý rằng bạn cần đặt thẻ ràng buộc tương ứng trên tất cả các trường bạn muốn liên kết. Ví dụ khi liên kết từ JSON, hãy đặt json:"fieldname".

package main

import (
  "fmt"
  "github.com/kataras/iris/v12"
  "gopkg.in/go-playground/validator.v9"
)

// User contains user information.
type User struct {
  FirstName   string   `json:"fname"`
  LastName    string   `json:"lname"`
  Age      uint8   `json:"age" validate:"gte=0,lte=130"`
  Email     string   `json:"email" validate:"required,email"`
  FavouriteColor string   `json:"favColor" validate:"hexcolor|rgb|rgba"`
  Addresses   []*Address `json:"addresses" validate:"required,dive,required"`
}

// Address houses a users address information.
type Address struct {
  Street string `json:"street" validate:"required"`
  City  string `json:"city" validate:"required"`
  Planet string `json:"planet" validate:"required"`
  Phone string `json:"phone" validate:"required"`
}

// Use a single instance of Validate, it caches struct info.
var validate *validator.Validate

func main() {
  validate = validator.New()

  // Register validation for 'User'
  // NOTE: only have to register a non-pointer type for 'User', validator
  // internally dereferences during it's type checks.
  validate.RegisterStructValidation(UserStructLevelValidation, User{})

  app := iris.New()
  app.Post("/user", func(ctx iris.Context) {
    var user User
    if err := ctx.ReadJSON(&user); err != nil {
      // [handle error...]
    }

    // Returns InvalidValidationError for bad validation input,
    // nil or ValidationErrors ( []FieldError )
    err := validate.Struct(user)
    if err != nil {

      // This check is only needed when your code could produce
      // an invalid value for validation such as interface with nil
      // value most including myself do not usually have code like this.
      if _, ok := err.(*validator.InvalidValidationError); ok {
        ctx.StatusCode(iris.StatusInternalServerError)
        ctx.WriteString(err.Error())
        return
      }

      ctx.StatusCode(iris.StatusBadRequest)
      for _, err := range err.(validator.ValidationErrors) {
        fmt.Println()
        fmt.Println(err.Namespace())
        fmt.Println(err.Field())
        fmt.Println(err.StructNamespace())
        fmt.Println(err.StructField())
        fmt.Println(err.Tag())
        fmt.Println(err.ActualTag())
        fmt.Println(err.Kind())
        fmt.Println(err.Type())
        fmt.Println(err.Value())
        fmt.Println(err.Param())
        fmt.Println()
      }

      return
    }

    // [save user to database...]
  })

  app.Run(iris.Addr(":8080"))
}

func UserStructLevelValidation(sl validator.StructLevel) {
  user := sl.Current().Interface().(User)

  if len(user.FirstName) == 0 && len(user.LastName) == 0 {
    sl.ReportError(user.FirstName, "FirstName", "fname", "fnameorlname", "")
    sl.ReportError(user.LastName, "LastName", "lname", "fnameorlname", "")
  }
}

Ví dụ yêu cầu của JSON form:

{
  "fname": "",
  "lname": "",
  "age": 45,
  "email": "mail@example.com",
  "favColor": "#000",
  "addresses": [{
    "street": "Eavesdown Docks",
    "planet": "Persphone",
    "phone": "none",
    "city": "Unknown"
  }]
}

Xem thêm ví dụ tại: https://github.com/kataras/iris/tree/master/_examples/http_request/read-json-struct-validation/main.go.

Phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về Cache.