Nào hãy bắt đầu chương trình đầu tiên của chúng ta

Đầu tiên bạn hãy tạo một file, ví dụ là example.go, sau đó copy và dán đoạn mã dưới đây vào.

package main

import "github.com/kataras/iris/v12"

func main() {
  app := iris.Default()
  app.Use(myMiddleware)

  app.Handle("GET", "/ping", func(ctx iris.Context) {
    ctx.JSON(iris.Map{"message": "pong"})
  })

  // Listens and serves incoming http requests
  // on http://localhost:8080.
  app.Run(iris.Addr(":8080"))
}

func myMiddleware(ctx iris.Context) {
  ctx.Application().Logger().Infof("Runs before %s", ctx.Path())
  ctx.Next()
}

Chạy file example.go

$ go run example.go

Trên Browser truy cập vào http://localhost:8080/ping

Kết quả của chương trình

 

 


Show me more!

Thay đổi nội dung file example.go bằng nội dung dưới đây

package main

import "github.com/kataras/iris/v12"

func main() {
  app := iris.New()
  // Load all templates from the "./views" folder
  // where extension is ".html" and parse them
  // using the standard `html/template` package.
  app.RegisterView(iris.HTML("./views", ".html"))

  // Method:  GET
  // Resource: http://localhost:8080
  app.Get("/", func(ctx iris.Context) {
    // Bind: {{.message}} with "Hello world!"
    ctx.ViewData("message", "Hello world!")
    // Render template file: ./views/hello.html
    ctx.View("hello.html")
  })

  // Method:  GET
  // Resource: http://localhost:8080/user/42
  //
  // Need to use a custom regexp instead?
  // Easy;
  // Just mark the parameter's type to 'string'
  // which accepts anything and make use of
  // its `regexp` macro function, i.e:
  // app.Get("/user/{id:string regexp(^[0-9]+$)}")
  app.Get("/user/{id:uint64}", func(ctx iris.Context) {
    userID, _ := ctx.Params().GetUint64("id")
    ctx.Writef("User ID: %d", userID)
  })

  // Start the server using a network address.
  app.Run(iris.Addr(":8080"))
}

 

Tạo folder views, sau đó tạo file hello.html trong views với nội dung như bên dưới

<!-- file: ./views/hello.html -->
<html>
<head>
  <title>Hello Page</title>
</head>
<body>
  <h1>{{ .message }}</h1>
</body>
</html>

 

Kết quả sau khi chạy lại file example.go và truy cập vào http://localhost:8080

 

Nếu bạn muốn ứng dụng chạy lại một cách tự động, hãy cài đặt công cụ rizla và thực thi lệnh rizla main.go thay cho lệnh

 go run main.go.

 

Phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu về  Host