Iris là một Framework đa nền tảng.

Yêu cầu duy nhất (bắt buộc) là ngôn ngữ Go phải từ phiên bản 1.13 trở lên.

$ cd $YOUR_PROJECT_PATH
$ export GO111MODULE=on

Cài đặt

$ go get github.com/kataras/iris/v12@latest

hoặc chình sửa file go.mod trong dự án của bạn.

module your_project_name

go 1.13

require (
    github.com/kataras/iris/v12 v12.1.7
)
$ go build

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp lỗi mạng trong qúa trình cài đặt, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt biến môi trường GOPROXY, ví dụ GOPROXY=https://goproxy.io hoặc GOPROXY=https://goproxy.cn.

Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu Chương trình đầu tiên.