Tìm hiểu các loại keyword trong Swift:

- Keyword khai báo

- Keyword trong statements

- Loại keyword với biểu thức

- Keyword sử dụng #, @

- Keyword với context

Keywords Using #

#available : Kiểm tra điều kiện lúc runtime, tính khả dụng ví dụ như kiểm tra version ios.

if #available(iOS 13, *)
{
  print("iOS 13 APIs are available")
}

#colorLiteral : ra bộ chọn màu.

let aColor = #colorLiteral //Brings up color picker

#column : Biết mình đang ở cột nào.

class Person
{
  func printInfo()
  {
    print("Some person info - on column \(#column)") 
  }
}
let aPerson = Person()
aPerson.printInfo() //Some person info - on column 53

#if #elseif #else #endif : Kiểm tra điều kiện như là đang xài hệ điều hành nào, version bao nhiêu…

#if os(iOS)
  print("Compiled for an iOS device")
#elseif os(macOS)
  print("Compiled on a mac computer")
#endif

#file : Trả về tên file chứa nó.

class Person
{
  func printInfo()
  {
    print("Some person info - inside file \(#file)") 
  }
}

let aPerson = Person()
aPerson.printInfo() //Some person info - inside file /*file path to the Playground file I wrote it in*/

#function: trả về tên của function chứa nó, trong getter, setter thì sẽ trả về tên thuộc tính, trong 1 số hàm như init hoặc subscript thì sẽ trả về tên của từ khoá đó, nếu đặt ở ngay đầu file thì sẽ trả về tên của module hiện tại.

class Person
{
  func printInfo()
  {
    print("Some person info - inside function \(#function)") 
  }
}

let aPerson = Person()
aPerson.printInfo() //Some person info - inside function printInfo()

#imageLiteral: show nguyên kho hình lên cho mình chọn.

let anImage = #imageLiteral //Brings up a picker to select an image inside the playground file

#line : Trả về số dòng hiện tại.

class Person
{
  func printInfo()
  {
    print("Some person info - on line number \(#line)") 
  }
}let aPerson = Person()
aPerson.printInfo() //Some person info - on line number 5

#selector : dễ hiểu là đảm bảo hàm nào đó tồn tại và gắn vào 1 action nào đó.

//Static checking occurs to make sure doAnObjCMethod exists
control.sendAction(#selector(doAnObjCMethod), to: target, forEvent: event)

#sourceLocation : gọi dòng này xong là reset số dòng với tên file, không còn đúng như trước lúc gọi.

#sourceLocation(file:"foo.swift", line:6)//Reports new values
print(#file)
print(#line)//This resets the source code location back to the default values numbering and filename
#sourceLocation()print(#file)
print(#line)

@objc: hàm kế thừa objective-C

@objc func runTimer(){
  print("1")
}

@avaiable: kiểm tra điều kiện lúc runtime, tính khả dụng nhưng đặt ngoài class thì dùng @

@available(iOS 13.0, *)
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
  ...
}