Tìm hiểu các loại keyword trong Swift:

- Keyword khai báo

- Keyword trong statements

- Loại keyword với biểu thức

- Keyword sử dụng #, @

- Keyword với context

Keyword với biểu thức

any : để hiện diện cho bất kỳ loại thuộc tính nào của đối tượng, bao gồm cả hàm.

var anything = [Any]()anything.append("Any Swift type can be added")
anything.append(0)
anything.append({(foo: String) -> String in "Passed in \(foo)"})

as : dùng để ép kiểu.

var anything = [Any]()anything.append("Any Swift type can be added")
anything.append(0)
anything.append({(foo: String) -> String in "Passed in \(foo)" })let intInstance = anything[1] as? Int

hoặc

var anything = [Any]()anything.append("Any Swift type can be added")
anything.append(0)
anything.append({(foo: String) -> String in "Passed in \(foo)" })for thing in anything
{
  switch thing
  {
  case 0 as Int:
    print("It's zero and an Int type")
  case let someInt as Int:
    print("It's an Int that's not zero but \(someInt)")
  default:
    print("Who knows what it is")
  }
}

catch : nếu trong mệnh đề clause xảy ra lỗi, thì catch sẽ xử lý lỗi đó, ta có thể catch nhiều trường hợp khác nhau như trong ví dụ dưới.

do
{
  try haveAWeekend(4)
}
catch WeekendError.Overtime(let hoursWorked)
{
  print(“You worked \(hoursWorked) more than you should have”)
}
catch WeekendError.WorkAllWeekend
{
  print(“You worked 48 hours :-0“)
}
catch
{
  print(“Gulping the weekend exception”)
}

false : biến kiểu Bool, ko phải là true.

let alwaysFalse = false
let alwaysTrue = trueif alwaysFalse { print("Won't print, alwaysFalse is false 😉")}

is : kiểm tra xem có phải loại subclass nào đó hay không.

class Person {}
class Programmer : Person {}
class Nurse : Person {}let people = [Programmer(), Nurse()]for aPerson in people
{
  if aPerson is Programmer
  {
    print("This person is a dev")
  }
  else if aPerson is Nurse
  {
    print("This person is a nurse")
  }
}

nil : Represents a stateless value for any type in Swift. *Different from Objective-C’s nil, which is a pointer to a nonexistent object. (chỗ này mình không dịch)

class Person{}
struct Place{} //Literally any Swift type or instance can be nil
var statelessPerson: Person? = nil
var statelessPlace: Place? = nil
var statelessInt: Int? = nil
var statelessString: String? = nil

rethrows : 1 hàm ném ra 1 error nếu 1 tham số trong hàm ném ra 1 error.

func networkCall(onComplete:() throws -> Void) rethrows
{
  do
  {
    try onComplete()
  }
  catch
  {
    throw SomeError.error
  }
}

super : là một biến tham chiếu mà được sử dụng để tham chiếu đến đối tượng lớp cha gần nhất.

class Person {
  func printName()
  {
    print("Printing a name. ")
  }
}

class Programmer : Person {
  override func printName()
  {
    super.printName() // Super là Person đó 
    print("Hello World!")
  }
}

let aDev = Programmer()
aDev.printName() //"Printing a name. Hello World!"

// self : là thực thể của loại mà mình đang dùng( có thể là class, struct hoặc enum)
class Person
{
  func printSelf()
  {
    print("This is me: \(self)")
  }
}

let aPerson = Person()
aPerson.printSelf() //"This is me: Person"

self : Xài trong protocol, self chính là class, struct hoặc enum nào đó conform protocol kia.

protocol Printable
{
  func printTypeTwice(otherMe:Self)
}struct Foo : Printable
{
  func printTypeTwice(otherMe: Foo)
  {
    print("I am me plus \(otherMe)")
  }
}let aFoo = Foo()
let anotherFoo = Foo()aFoo.printTypeTwice(otherMe: anotherFoo) //I am me plus Foo()

throw : ném ra 1 error từ 1 hàm.

enum WeekendError: Error
{
  case Overtime
  case WorkAllWeekend
}

func workOvertime () throws
{
  throw WeekendError.Overtime
}

throws : Chỉ ra rằng 1 hàm có thể ném ra 1 lỗi nào đó.

enum WeekendError: Error
{
  case Overtime
  case WorkAllWeekend
}

func workOvertime () throws
{
  throw WeekendError.Overtime
} //"throws" indicates in the function's signature that I need use try, try? or try!
try workOvertime()

true giá trị true trong kiểu Bool.

let alwaysFalse = false
let alwaysTrue = true
if alwaysTrue { print("Always prints")}

try : Khi gọi hàm thì ta phải thêm try hoặc try? hoặc try! trước hàm đó.

let aResult = try dangerousFunction() //có lỗi là phải catch lại 
let aResult = try! dangerousFunction() //có lỗi là crash luôn 
if let aResult = try? dangerousFunction() //Unwrap 1 giá trị optional từ hàm này trả về

Keywords Using Patterns

_ : Bỏ qua giá trị khi nó match được

for _ in 0..<3
{
  print("Just loop 3 times, index has no meaning")
}

hoặc

let _ = Singleton() //Ignore value or unused variable