Xin chào các bạn ! Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số những chuyển động hoạt hình (Animations) cơ bản trong Swift.
https://github.com/soapyigu/Swift-30-Projects/tree/master/Project%2011%20-%20Animations

B1: Tạo NavigationController, ViewController

Tạo ViewController

Để tạo Navigation, chọn màn ViewController, vào Editor - Embed in - Navigation Controller

Ta được như hình

Ở ViewController thứ 2 đổi tên thành Animations, tạo TableView cho màn này.

Màn thứ 3 đặt tên là Detail View Controller, thêm 1 Button tên là Animate

Để từ màn 2 show ra màn 3, ta chọn màn 2 (Animations) kéo vào màn 3 (Detail View Controller), chọn Show

Và đừng quên layout cho các thành phần trong các View chúng ta vừa kéo thả nhé !
Cuối cùng ta dc như hình dưới đây.

B2: Tiếp theo chúng ta cùng nhau vào phần code nào !
- Để ánh xạ TableView ta kéo chuột phải từ tableview vào phần code bên phải, chọn new referencing outlet


 class ViewController: UIViewController {
 // MARK: - IBOutlets
 @IBOutlet weak var masterTableView: UITableView!
 

- Khai báo các biến. Ở đấy ta có 8 ví dụ, nên khai 8 biến tương ứng

// MARK: - Variables
 fileprivate let items = ["2-Color", "Simple 2D Rotation", "Multicolor", "Multi Point Position", "BezierCurve Position",
            "Color and Frame Change", "View Fade In", "Pop"]

- Tạo hàm animateTable() để tạo animation cho TableView.

func animateTable() {
  masterTableView.reloadData()
  
  let cells = masterTableView.visibleCells
  let tableHeight = masterTableView.bounds.size.height
  
  // move all cells to the bottom of the screen
  for cell in cells {
   cell.transform = CGAffineTransform(translationX: 0, y: tableHeight)
  }
  
  // move all cells from bottom to the right place
  var index = 0
  for cell in cells {
   UIView.animate(withDuration: duration, delay: 0.05 * Double(index), usingSpringWithDamping: 0.8, initialSpringVelocity: 0, options: [], animations: {
    cell.transform = CGAffineTransform(translationX: 0, y: 0)
    }, completion: nil)
   index += 1
  }
 }

- Tạo Segue để chuyển đổi giữa 2 màn ViewController chúng ta tạo lúc đầu là AnimationsDetailViewController.

// MARK: - Segue
 override func prepare(for segue: UIStoryboardSegue, sender: Any?) {
  if segue.identifier == segueDetailIdentifier {
   let detailView = segue.destination as! DetailViewController
   let indexPath = masterTableView.indexPathForSelectedRow
   
   if let indexPath = indexPath {
    detailView.barTitle = self.items[(indexPath as NSIndexPath).row]
   }
  }
 }
}

- Thiết lập UITableViewDelegate và UITableViewDataSource.

// MARK: - UITableViewDelegate
extension ViewController: UITableViewDelegate {
 func tableView(_ tableView: UITableView, heightForHeaderInSection section: Int) -> CGFloat {
  return CGFloat(headerHeight)
 }
 
 func tableView(_ tableView: UITableView, titleForHeaderInSection section: Int) -> String? {
  return "Basic Animations"
 }
}

// MARK: - UITableViewDataSource
extension ViewController: UITableViewDataSource {
 func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
  return 1
 }
 
 func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
  return items.count
 }
 
 func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
  let cellIdentifier = "cell"
  let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: cellIdentifier, for: indexPath)
  
  cell.textLabel?.text = self.items[(indexPath as NSIndexPath).row]
  
  return cell
 }
}

- Thêm 3 biến ngoài class ViewController

import UIKit

let headerHeight = 50.0
let segueDetailIdentifier = "toAnimateDetail"
let duration = 1.5

class ViewController: UIViewController {

- Đừng qên nhập hàm animateTable() vào ViewWillAppear
 

override func viewWillAppear(_ animated: Bool) {
  animateTable()
 }

- Tạo thêm 1 Swift file đặt tên là DetailViewController.

- Cài đặt NavigationBar.

import UIKit

class DetailViewController: UIViewController {

 // MARK: - Variables
 var barTitle = ""
 var animateView: UIView!
 fileprivate let duration = 2.0
 fileprivate let delay = 0.2
 fileprivate let scale = 1.2
 
 // MARK: - Lifecycle
 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  setupRect()
  setupNavigationBar()
 }
 
 fileprivate func setupNavigationBar() {
  navigationController?.navigationBar.topItem?.title = barTitle
 }
 
 fileprivate func setupRect() {
  if barTitle == "BezierCurve Position" {
   animateView = drawCircleView()
   
  } else if barTitle == "View Fade In" {
   animateView = UIImageView(image: UIImage(named: "whatsapp"))
   animateView.frame = generalFrame
   animateView.center = generalCenter
  } else {
   animateView = drawRectView(UIColor.red, frame: generalFrame, center: generalCenter)
  }
  view.addSubview(animateView)
 }

- Ở màn Detail View Controller ta lại kéo thả Button Animate, chọn Touch Up Inside. Sau đó tiến hành code để được những Animations ưng ý.

// MARK: - IBAction
 @IBAction func didTapAnimate(_ sender: AnyObject) {
  switch barTitle {
  case "2-Color":
   changeColor(UIColor.green) // Đổi màu
   
  case "Simple 2D Rotation":
   rotateView(Double.pi) // Xoay 2 chiều
   
  case "Multicolor":
   multiColor(UIColor.green, UIColor.blue) // Nhiều màu
   
  case "Multi Point Position":
   multiPosition(CGPoint(x: animateView.frame.origin.x, y: 100), CGPoint(x: animateView.frame.origin.x, y: 350)) // Di chuyển vị trí
   
  case "BezierCurve Position":
   var controlPoint1 = self.animateView.center
   controlPoint1.y -= 125.0
   var controlPoint2 = controlPoint1
   controlPoint2.x += 40.0
   controlPoint2.y -= 125.0;
   var endPoint = self.animateView.center;
   endPoint.x += 75.0
   curvePath(endPoint, controlPoint1: controlPoint1, controlPoint2: controlPoint2) //Làm quả bóng nảy
 
   
  case "Color and Frame Change":
   let currentFrame = self.animateView.frame
   let firstFrame = currentFrame.insetBy(dx: -30, dy: -50)
   let secondFrame = firstFrame.insetBy(dx: 10, dy: 15)
   let thirdFrame = secondFrame.insetBy(dx: -15, dy: -20)
   colorFrameChange(firstFrame, secondFrame, thirdFrame, UIColor.orange, UIColor.yellow, UIColor.green) // Đổi màu và cả kích thước
   
  case "View Fade In":
   viewFadeIn() // Đổi hình
   
  case "Pop":
   Pop()// nảy
   
  default:
   let alert = makeAlert("Alert", message: "The animation not implemented yet", actionTitle: "OK")
   self.present(alert, animated: true, completion: nil)
  }
 }
// MARK: - Private Methods for Animations
 fileprivate func changeColor(_ color: UIColor) {
  UIView.animate(withDuration: self.duration, animations: {
   self.animateView.backgroundColor = color
   }, completion: nil)
 }
 
 fileprivate func multiColor(_ firstColor: UIColor, _ secondColor: UIColor) {
  UIView.animate(withDuration: duration, animations: {
   self.animateView.backgroundColor = firstColor
   }, completion: { finished in
    self.changeColor(secondColor)
  })
 }
 
 fileprivate func multiPosition(_ firstPos: CGPoint, _ secondPos: CGPoint) {
  func simplePosition(_ pos: CGPoint) {
   UIView.animate(withDuration: self.duration, animations: {
    self.animateView.frame.origin = pos
   }, completion: nil)
  }
  
  UIView.animate(withDuration: self.duration, animations: {
   self.animateView.frame.origin = firstPos
   }, completion: { finished in
    simplePosition(secondPos)
  })
 }
 
 fileprivate func rotateView(_ angel: Double) {
  UIView.animate(withDuration: duration, delay: delay, options: [.repeat], animations: {
   self.animateView.transform = CGAffineTransform(rotationAngle: CGFloat(angel))
   }, completion: nil)
 }
 
 fileprivate func colorFrameChange(_ firstFrame: CGRect, _ secondFrame: CGRect, _ thirdFrame: CGRect,
                _ firstColor: UIColor, _ secondColor: UIColor, _ thirdColor: UIColor) {
  UIView.animate(withDuration: self.duration, animations: {
   self.animateView.backgroundColor = firstColor
   self.animateView.frame = firstFrame
   }, completion: { finished in
    UIView.animate(withDuration: self.duration, animations: {
     self.animateView.backgroundColor = secondColor
     self.animateView.frame = secondFrame
     }, completion: { finished in
      UIView.animate(withDuration: self.duration, animations: {
       self.animateView.backgroundColor = thirdColor
       self.animateView.frame = thirdFrame
       }, completion: nil)
    })
  })
 }
 
 fileprivate func curvePath(_ endPoint: CGPoint, controlPoint1: CGPoint, controlPoint2: CGPoint) {
  let path = UIBezierPath()
  path.move(to: self.animateView.center)
  
  path.addCurve(to: endPoint, controlPoint1: controlPoint1, controlPoint2: controlPoint2)

  // create a new CAKeyframeAnimation that animates the objects position
  let anim = CAKeyframeAnimation(keyPath: "position")
  
  // set the animations path to our bezier curve
  anim.path = path.cgPath
  
  // set some more parameters for the animation
  anim.duration = self.duration
  
  // add the animation to the squares 'layer' property
  self.animateView.layer.add(anim, forKey: "animate position along path")
  self.animateView.center = endPoint
 }
 
 fileprivate func viewFadeIn() {
  let secondView = UIImageView(image: UIImage(named: "facebook"))
  secondView.frame = self.animateView.frame
  secondView.alpha = 0.0
  
  view.insertSubview(secondView, aboveSubview: self.animateView)
  
  UIView.animate(withDuration: duration, delay: delay, options: .curveEaseOut, animations: {
   secondView.alpha = 1.0
   self.animateView.alpha = 0.0
   }, completion: nil)
 }
 
 fileprivate func Pop() {
  UIView.animate(withDuration: duration / 4,
   animations: {
   self.animateView.transform = CGAffineTransform(scaleX: CGFloat(self.scale), y: CGFloat(self.scale))
   }, completion: { finished in
    UIView.animate(withDuration: self.duration / 4, animations: {
     self.animateView.transform = CGAffineTransform.identity
    })
  })
 }

Các bạn hãy thử thay các thuộc tính để được các Animation khác nữa nhé !
Oke và giờ ấn chạy thôi !