Bài 01:

Nhập vào vào 3 số bất kỳ, chỉ sử dụng phép so sánh if then else hãy trả về một tuple số nhỏ nhất và số lớn nhất.

Bài 02

Tương tự bài trước, lần này với 4 số bất kỳ

Bài 03

Sử dụng vòng lặp for hãy tính xấp xỉ số Pi theo công thức Lebnitz formula 

Bài 04

Hãy viết hàm để nghịch đảo một chuỗi ký tự nhập vào mà không dùng hàm có sẵn của Python.
Ví dụ "I love you" --> "uoy evol I"