Nếu để chọn một hệ điều hành thực sự tốt, ổn định cho lập trình Python, tôi sẽ khuyên bạn dùng MacOSX. Tuy nhiên nếu do điều kiện hạn chế, máy tính của bạn không thể cài đặt Hackintosh hoặc quá yếu thì Linux là một lựa chọn thứ 2 chứ không phải là Windows.

Nguyên nhân tại sao lại dùng Linux để lập trình Python mà không phải là Windows?

 • Linux mặc định có terminal giúp việc chạy script python rất thuận lợi. Code mẫu trên mạng thường ví dụ trên Mac và Linux
 • Việc học lập trình của bạn ít bị phân tâm bởi các games, hãy những ứng dụng giải trí vốn rất nhiều trên Windows
 • Hệ điều hành Linux dạng như Zorin Lite, Raspian, Xubuntu chỉ yêu cầu số lượng RAM khiếm tốn cỡ 600Mb

Hiện nay, Python đã có bản 3.7.3. Ubuntu bản 19.04 mới nhất mới cài kèm Python 3.7.3, còn bản Ubuntu 18.04 chỉ có Python 3.6. Tốt nhất bạn hãy cài Xubuntu 19.04 vì bản này dùng trình quản lý giao diện XCFE rất tin gọn.

Ngay sau khi cài đặt xong Xubuntu 19.04 hãy mở terminal gõ lệnh như sau:

you@ubuntu:~$ python3
Python 3.7.3 (default, Apr 3 2019, 05:39:12) 
[GCC 8.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 

Tiếp đó bạn cài package để tạo virtual environment

sudo apt-get install python3-venv 

Tạo thư mục dự án và tạo môi trường ảo Virtual Environment để gói gọn các gói python cài trong một thư mục, không ảnh hưởng đến các thư mục khác 

you@ubuntu:~$ mkdir pyproject
you@ubuntu:~$ cd pyproject
you@ubuntu:~/pyproject$ python3 -m venv env
you@ubuntu:~/pyproject$ source env/bin/activate
(env) cuong@ubuntu:~/pyproject$ pip3 list
Package    Version
------------- -------
pip      18.1  
pkg-resources 0.0.0 
setuptools  40.8.0 
(env) you@ubuntu:~/pyproject$

Để chạy được Matplot Lib thì các bạn cần phải bổ xung thêm các gói Python kết hợp Tinker

sudo apt-get install tcl-dev tk-dev python-tk python3-tk

Rồi bây giờ tạo thử một file Python là sin.py
 

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.arange(0, 10, 0.2)
y = np.sin(x)
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, y)
plt.show()
Xubuntu python
Hiển thị Matplot Lib trong Xubuntu 19.04, Python 3.7.3


Bạn cũng có thể cài đặt Pycharm Community vào Linux.