Học viên khóa học dài hạn Web Frontend cho người mới học để được xét duyệt tốt nghiệp học phần Web Frontend cơ bản sẽ cần hoàn thiện đồ án đầy đủ các tiêu chí dưới đây.
 

Yêu cầu chung

- Cần hoàn thành 1 website tĩnh sử dụng HTML, CSS, Javascript theo một chủ đề cụ thể.

- Có bảo vệ, trình bày chức năng và mục đích của website trước lớp. Khi bảo vệ cần show cả site map, bản mockup và thiết kế giao diện.

 

Yêu cầu cụ thể

- Website không được quá đơn giản, tối thiểu phải có 5 trang.

- Giao diện không clone rập khuôn 1 website hoặc theme sẵn có. Được phép tham khảo nhưng không làm style giống quá 50% và toàn bộ nội dung phải sử dụng Tiếng Việt.

- Trình bày đẹp, không quá màu mè hay nhiều hiệu ứng, layout không bị vỡ hay xô lệch.

- Giữa nội dung và chữ phải có padding, không để chữ dính sát vào viền (tương tự với các form input).

- Ảnh không bị méo có alt đầy đủ, nếu có slide hay banner thì phải có link trỏ vào 1 trang cụ thể chứ không chỉ để mỗi ảnh.

- Chữ cần dễ đọc (cỡ và chiều cao dòng đủ lớn, nên dùng font không chân).

- Có responsive (xem tốt trên cả các thiết bị di động, không xuất hiện thanh cuộn ngang).

- Dữ liệu demo phải là dữ liệu thật phù hợp với nội dung trang web, không để text không có ý nghĩa hoặc một danh sách chỉ có 1 item copy ra nhiều lần.

- Mọi đường dẫn hay nút trên trang đều phải hoạt động (nếu là chức năng tương tự có thể trỏ về cùng 1 trang). Nút nếu cần xử lý phía backend thì có thể giả lập kết quả bằng javascript, dữ liệu lưu vào local storage.

- Về code yêu cầu trình bày đúng theo cấu trúc đã hướng dẫn:

  • Các file css và js để vào thư mục riêng, các file ảnh để vào thư mục riêng, font hoặc thư viện cũng cần để vào thư mục riêng.
  • Tên thư mục và tên file viết tiếng anh, chữ thường, không được chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt. File chính để chạy (trang chủ) phải đặt tên là index.html.
  • Code cần có format đầy đủ, đặt tên đúng chuẩn, trình bày rõ ràng mạch lạc.