Series Golang cơ bản (Phần 12: Variadic Functions)

Chào mừng tới phần 12 trong series Golang cơ bản!

Variadic function là gì?

Variadic function (Hàm bất định) là hàm chấp nhận một đối số có biến kiểu số (variable number of arguments)

Cú pháp

Nếu tham số cuối cùng của một hàm được ký hiệu bằng ...T, hàm đó sẽ chấp nhận mọi đối số chứa số (number) thuộc kiểu T cho tham số cuối.

Lưu ý rằng chỉ có tham số cuối cùng của hàm mới được coi là bất định

Một vài ví dụ và giải thích về cách hoạt động của Variadic function

Bạn đã bao giờ thắc mắc vì sao hàm append lại được dùng để nối dữ liệu vào một slice chứa number trong đối số chưa? Vì nó là một hàm bất định.

func append(slice []Type, elems ...Type) []Type

Phía trên là định nghĩa của hàm append. Trong định nghĩa này elems là một tham số bất định. Do đó hàm append có thể nhận một đối số có biến là number.

Hãy cùng tạo một hàm bất định, chúng ta sẽ viết một chương trình đơn giản để tìm trong một dãy input có tồn tại giá trị interger nào không:

package main

import ( 
  "fmt"
)

func find(num int, nums ...int) { 
  fmt.Printf("type of nums is %T\n", nums)
  found := false
  for i, v := range nums {
    if v == num {
      fmt.Println(num, "found at index", i, "in", nums)
      found = true
    }
  }
  if !found {
    fmt.Println(num, "not found in ", nums)
  }
  fmt.Printf("\n")
}
func main() { 
  find(89, 89, 90, 95)
  find(45, 56, 67, 45, 90, 109)
  find(78, 38, 56, 98)
  find(87)
}

Chạy trên Go Playround.

Trong chương trình trên, func find(num int, nums... int) nhận một đối số có biến chứa số cho tham số nums. Trong hàm find, kiểu dữ liệu của nums tương đương với []int, vd: một slice kiểu interger.

Hàm bất định hoạt động bằng việc chuyển các đối số có biến kiểu số được truyền vào hàm cho một slice mới mang kiểu dữ liệu của tham số bất định. Ví dụ ở dòng 22 trong chương trình trên, đối số của hàm find là 89, 90, 95. Hàm find chứa tham số bất định int. Do đó cả ba tham số này sẽ được bộ biên dịch chuyển đổi và đưa vào trong một slice có kiểu dữ liệu int []int{89, 90, 95} sau đó mới truyền vào hàm find.

Ở dòng thứ 10, vòng lặp for chạy qua slice nums và in ra vị trí của num trong slice nếu có, nếu vị trí của nums không được in ra nghĩa là không tìm thấy giá trị nào cả.

Output của chương trình vừa viết sẽ như sau:

type of nums is []int 
89 found at index 0 in [89 90 95]

type of nums is []int 
45 found at index 2 in [56 67 45 90 109]

type of nums is []int 
78 not found in [38 56 98]

type of nums is []int 
87 not found in [] 

Tại dòng 25, hàm find chỉ có một đối số, chúng ta không truyền vào bất kỳ đối số nào cho tham số bất định nums ...int, trong trường hợp này là hoàn toàn hợp lệ khi nums là một nil slice với độ dài và sức chứa bằng 0.

Truyền slice vào một hàm bất định

Trong ví dụ dưới đây, hãy xem điều gì xảy ra khi truyền một slice vào một hàm bất định:

package main

import ( 
  "fmt"
)

func find(num int, nums ...int) { 
  fmt.Printf("type of nums is %T\n", nums)
  found := false
  for i, v := range nums {
    if v == num {
      fmt.Println(num, "found at index", i, "in", nums)
      found = true
    }
  }
  if !found {
    fmt.Println(num, "not found in ", nums)
  }
  fmt.Printf("\n")
}
func main() { 
  nums := []int{89, 90, 95}
  find(89, nums)
}

Ở dòng 23, ta sẽ truyền vào hàm một slice bên trong là một đối số có biến chứa số.

Cách làm này sẽ không có tác dụng, chương trình trên sẽ không hoạt động được và báo lỗi sau: main.go:23: cannot use nums (type []int) as type int in argument to find

Vì sao chương trình này lại không chạy, hãy cùng xem cấu trúc của hàm find dưới đây: 

func find(num int, nums ...int)

Theo định nghĩa về hàm bất định, nums ...int nghĩa là: hàm find sẽ chấp nhận mọi đối số có biến kiểu int.

Vẫn ở dòng 23, nums được truyền vào sẽ là một đối số bất định của hàm find. Như đã nói, những đối số bất định này sẽ được chuyển thành slice thuộc kiểu int cùng lúc hàm find cũng chứa những đối số kiểu int. Trong trường hợp này nums đã là một slice kiểu int rồi, slice []int mới được bộ biên dịch cố gắng tạo ra bằng cách sử dụng nums

find(89, []int{nums})

cũng sẽ không hoạt động được vì nums[]int chứ không phải là int

Vậy có cách nào khác để truyền một slice vào trong hàm bất định không, câu trả lời là có.

Có một cú pháp đặc biệt để truyền một slice vào trong một hàm bất định, hãy thêm hậu tố ... vào sau slice, tiếp đó slice sẽ được truyền vào hàm mà không cần tạo slice mới.

Trong chương trình trên, nếu bạn thay find(89, nums) bằng find(89, nums...) vào dòng 23, chương trình sẽ được biên dịch và output sẽ là

type of nums is []int 
89 found at index 0 in [89 90 95]

Và đây là chương trình đầy đủ để tham khảo 

package main

import ( 
  "fmt"
)

func find(num int, nums ...int) { 
  fmt.Printf("type of nums is %T\n", nums)
  found := false
  for i, v := range nums {
    if v == num {
      fmt.Println(num, "found at index", i, "in", nums)
      found = true
    }
  }
  if !found {
    fmt.Println(num, "not found in ", nums)
  }
  fmt.Printf("\n")
}
func main() { 
  nums := []int{89, 90, 95}
  find(89, nums...)
}

Chạy thử tại Go Playground.

Để biết chắc chắn bạn đang làm gì khi modify một slice trong hàm bất định, hãy xem ví dụ đơn giản sau:

package main

import ( 
  "fmt"
)

func change(s ...string) { 
  s[0] = "Go"
}

func main() { 
  welcome := []string{"hello", "world"}
  change(welcome...)
  fmt.Println(welcome)
}

Chạy thử tại Go Playground

Bạn nghĩ output của chương trình trên là gì? Nếu bạn nghĩ là [Go world] thì xin chúc mừng! Bạn đã hiểu về hàm bất định và slice. Nếu bạn sai, chẳng sao cả, để tôi giải thích về output này.

Dòng 13 của chương trình, chúng ta sử dụng cú pháp đặc biệt ... và truyền vào một slice đóng vai trò là một đối số bất định trong hàm change

Như trên đã bàn, nếu ... được dùng, slice welcome sẽ được truyền vào như một đối số mà không cần tạo slice mới. Do đó welcome sẽ được truyền vào hàm change như một đối số.

Trong hàm trên, phần tử thứ nhất của slice là Go. Do đó output sẽ là

[Go world]

Và một chương trình nữa giúp bạn hiểu hơn về hàm bất định 

package main

import ( 
  "fmt"
)

func change(s ...string) { 
  s[0] = "Go"
  s = append(s, "playground")
  fmt.Println(s)
}

func main() { 
  welcome := []string{"hello", "world"}
  change(welcome...)
  fmt.Println(welcome)
}

Chạy thử tại Go Playground

Tôi sẽ để chương trình này ở đây như một bài tập nhỏ để bạn tự tìm hiểu cách chương trình trên hoạt động

Như vậy, trong bài viết trên, tôi đã giới thiệu kha khá về hàm bất định. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc bài viết này, hãy để feedback và comment ở bên dưới. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Bài tiếp theo - Maps

Cấu trúc thư mục một project sử dụng Go-Micro Cấu trúc thư mục một project sử dụng Go-Micro Techmaster team Blog Home Giới thiệu Go Module trong Go v1.11, chào tạm biệt GOPATH! Giới thiệu Go Module trong Go v1.11, chào tạm biệt GOPATH! Tào Quỳnh
Nguyễn Hải Phong