Đây là phần thứ hai của series hướng dẫn này. Hãy đọc phần 1: Giới thiệu và cài đặt để biết Golang là gì và cách cài đặt ra sao.

< Học golang nhanh, gọn, hiệu quả >

Khi lập trình, không có cách nào khiến cho việc học tốt hơn bằng việc xắn tay lên và bắt đầu code. Hãy cùng tiếp tục và bắt đầu chương trình đầu tiên.

Cá nhân tôi khuyên bạn nên dùng Visual Studio Code, kết hợp với Go extension hoạt động như một IDE, nó có sẵn chức năng autocomplete, code styling và nhiều tính năng khác.

Cài đặt Go workspace

Trước khi bắt đầu viết code, chúng ta cần phải tạo một workspace.

Trong trường hợp bạn dùng Mac hoặc Linux, Go workspace nên đặt ở $HOME/go, vậy nên hãy tạo một thư mục go trong $HOME.

C:\Users\Tên-bạn\go, vậy nên hãy tạo một thư mục go trong C:\Users\Tên-bạn

Có thể sử dụng workspace ở một thư mục khác bằng việc cài đặt biến môi trường GOPATH, nhưng trong lúc này bạn hãy sử dụng thư mục đã nói ở trên cho đơn giản.

Tất cả mã nguồn của Go nên đặt tại thư mục src trong workspace, hãy tạo thêm một thư mục src trong thư mục go đã nói ở trên.

Mỗi một dự án Go nên đặt trong một thư mục con nằm trong thư mục src. Hãy tạo một thư mục tên hello trong src để chứa dự án này.

Sau khi tạo các thư mục đã nói ở trên, cấu trúc thư mục sẽ như dưới đây

go
 src
   hello

Lưu chương trình với tên helloworld.go vào thư mục hello vừa tạo

package main

import "fmt"

func main() { 
  fmt.Println("Hello World")
}

Đây là cấu trúc thư mục sau khi tạo chương trình trên

go
 src
   hello
     helloworld.go

Chạy một chương trình Go

Có nhiều cách khác nhau để chạy một chương trình Go, hãy tham khảo từng cách một.

1. Sử dụng lệnh go run -

Gõ lệnh  go run workspacepath/src/hello/helloworld.go vào command prompt. 

workspacepath nói trên được thay bằng thư mục chứa workspace của bạn (C:\Users\Tên-bạn\go trên Windows và $HOME/go trên Mac hay Linux)

Bạn sẽ thấy output là Hello World trong console.

2. Dùng lệnh go install - Chạy lệnh go install hello nối tiếp với workspacepath/bin/hello để chạy chương trình.

workspacepath trong lệnh trên được thay thế bằng đường dẫn workspace của bạn (C:/go/Users/Tên-bạn/go trên Windows và $HOME/go trên Linux hay Mac). Bạn sẽ thấy output cũng là Hello World trong command line.

Khi bạn gõ lệnh go install hello, go tool sẽ tìm đến một package tên hello (khái niệm package sẽ được nói tới ở các phần sau) trong workspace, sau đó tạo ra một file chứa mã nhị phân tên hello (hello.exe trên Windows) tại thư mục bin trong workspace. Cấu trúc thư mục sau khi chạy lệnh go install hello sẽ như dưới đây:

go
 bin 
   hello
 src
   hello
     helloworld.go

3. Một cách khác cũng không kém phần thú vị là sử dụng Go Playground. Dù nó vẫn tồn tại những hạn chế nhưng cách này khá hữu dụng khi chạy những chương trình đơn giản. Tôi đã tạo một “sân chơi” cho chương trình hello world vừa rồi, bạn có thể vào link này để chạy chương trình online.

Bạn cũng có thể dùng Go Playground để chia sẻ code với những người khác

Giải thích ngắn gọn chương trình Hello World

Đây là chương trình hello world chúng ta vừa viết:

package main //1

import "fmt" //2

func main() { //3 
  fmt.Println("Hello World") //4
}

Đi sâu vào phân tích từng dòng code, chúng ta sẽ thấy:

package main - Mỗi file go đều bắt đầu với câu lệnh package name.Package được dùng để phân chia code cho các mục đích sử dụng khác nhau và tăng tính tái sử dụng, ở đây, package name là main.

import “fmt” - package fmt được import vào file và được sử dụng bên trong hàm chính để in ra màn hình dữ liệu dạng text.

func main() - phần này là một hàm đặc biệt. Chương trình được thực thi bắt đầu từ một hàm chính. Hàm chính của chương trình luôn được đặt trong package main. Cặp dấu ngoặc nhọn “{ và }” xác định phần bắt đầu và kết thúc của một hàm.

fmt.Println(“Hello World”) - Hàm Println của package fmt dùng để in dữ liệu ra màn hình.


Code chương trình có thể tải về từ github.