Đây là phần thứ 4 của series hướng dẫn này. Các bạn xem hướng dẫn Phần 3: Các biến để hiểu rõ về khai báo và sử dụng biến trong Go.

Dưới đây là các kiểu dữ liệu có sẵn trong Go:

 • Kiểu bool 
 • Kiểu dữ liệu số (numeric type)
  • ​int8, int16, int32, int64, int
  • uint8, uint16, uint32, uint64, uint
  • float32, float64
  • complex64, complex128
  • byte
  • rune
 • Kiểu chuỗi (string)

bool

Bool là kiểu dữ liệu chỉ nhận 2 giá trị hoặc true hoặc false (hoặc đúng hoặc sai).

package main

import "fmt"

func main() {
	a := true //a được gán bằng true
	b := false // b được gán bằng false
	fmt.Println("a:", a, "b:", b) 
	c := a && b // c được gán bằng a&&b 
	fmt.Println("c:", c) 
	d := a || b // d được gán bằng a||b
	fmt.Println("d:", d) 
}

Run in playground

Kết quả: 

a: true b: false
c: false
d: true

Trong chương trình trên, a được gán bằng true, b được gán bằng false.

c được gán bằng giá trị của a && b. Phép và ( && ) trả về giá trị đúng (true) khi và chỉ chi cả a và b là true, ngược lại giá trị trả về là sai (false). 

d được gán bằng giá trị của a || b. Phép hoặc ( || ) trả về giá trị là true khi hoặc a hoặc b là true hoặc cả a và b là true, ngược lại giá trị trả về là false khi cả a và b đều là false. 

Số nguyên

Đây là các giá trị số nguyên giống hoàn toàn như trong toán, tuy nhiên số nguyên trong máy tính có giới hạn (tức không có giá trị nào là vô cùng ∞ cả).

Các kiểu số nguyên trong Go là uint8, uint16, uint32, uint64, int8, int16, int32, int64, int. 

Các con số 8, 16, 32, 64 có nghĩa là máy tính cần dùng bao nhiêu bit để biểu diễn số nguyên đó.

uint tức là unsigned int – là kiểu số nguyên không âm. Bảng dưới đây cho biết giới hạn của từng loại kiểu số nguyên:

KIỂUGIỚI HẠN
uint80 – 255
uint160 – 65535
uint320 – 4294967295
uint640 – 18446744073709551615
int8-128 – 127
int16-32768 – 32767
int32-2147483648 – 2147483647
int64-9223372036854775808 – 9223372036854775807

Ví dụ:

package main

import "fmt"

func main() {
	var num1 int16 = 20132
	var num2 int16 = 23244
  fmt.Println("Tong 2 so num1 và num2 là:", num1 + num2)

	var num3 int32 = 20132
	var num4 int32 = 23244
  fmt.Println("Tong 2 so num3 và num4 là:", num3 + num4)

	var num5 int = 20132
	var num6 int = 23244	
  fmt.Println("Tong 2 so num5 và num6 là:", num5 + num6) 
}

Run in playground

Kết quả:

Tong 2 so num1 và num2 là: -22160
Tong 2 so num3 và num4 là: 43376
Tong 2 so num5 và num6 là: 43376

Trong đoạn code ở trên, tổng 2 số num1 và num1 cho ra kết quả sai vì kiểu dữ liệu của kết quả trả về là int16, bộ nhớ bị tràn dẫn đến phép tính không đúng. Để phép tính đúng cần phải ép kiểu cho kết quả num1 + num2 từ int16 lên int32.

Đặc biệt trong Go còn có 3 kiểu số nguyên phụ thuộc hệ điều hành là uint, int và uintptr, 3 kiểu dữ liệu này có giới hạn giống như kiến trúc của hệ điều hành mà bạn đang sử dụng. Ví dụ nếu bạn đang dùng Windows 64 bit thì kiểu int sẽ có giới hạn giống như kiểu uint64. Thông thường khi sử dụng số nguyên bạn dùng int là đủ rồi.

Số thực

Đây là các giá trị số có phần thập phân, ví dụ 1.234, 123.4… Việc lưu trữ cũng như thao tác với số thực trong máy tính khá phức tạp nên chúng ta cũng không đi sâu vào làm gì. Ở đây chúng ta chỉ có một số lưu ý như sau:

 1. Số thực không bao giờ chính xác một cách tuyệt đối, rất khó để biểu diễn chính xác một số thực. Ví dụ như phép trừ 1.01  0.99 sẽ cho ra kết quả là 0.020000000000000018 chứ không phải là 0.02 như bạn vẫn nghĩ.
 2. Cũng giống như số nguyên, số thực trong máy tính cũng có nhiều giới hạn khác nhau.

Trong Go có 2 kiểu số thực là float32 và float64. Thông thường để biểu diễn số thực, bạn chỉ cần dùng float64 là đủ.

Ví dụ:

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  a, b := 5.67, 8.97
  fmt.Printf("Kiểu dữ liệu của a là %T và của b là %T\n", a, b)
  sum := a + b
  sub := a - b
  fmt.Println("Tổng a và b:", sum)
  fmt.Println("Hiệu a và b:", sub)
}

Run in playground

Kết quả:

Kiểu dữ liệu của a là float64 và của b là float64
Tổng a và b: 14.64
Hiệu a và b: -3.3000000000000007

Trong chương trình trên, kiểu dữ liệu của a và b được suy ra từ giá trị được gán cho chúng. Trong  trường hợp này a và b là kiểu float64 ( là kiểu mặc định của các giá trị dấu phẩy động hay số thực).

Số phức

Trong Go, có 2 kiểu số phức là complex64 và complex128

Complex64: Số phức có phần thực float32 và phần ảo

Complex128: Số phức có phần thực float64 và phần ảo

Số phức được tạo bằng một hàm Complex để xây dựng phần thực và phần ảo:

func complex(r, i FloatType) ComplexType

Hoặc số phức cũng có thể được tạo bằng cú pháp viết tắt:

c := 6 + 7i

Phần thực và phần ảo như tham số và kết quả trả về là kiểu số phức. Khi khai báo số phức, chúng ta nên khai báo phần thực và phần ảo ở cùng kiểu dữ liệu. Ví dụ phần thực và phần ảo đều là float32 thì kết quả trả về sẽ có kiểu complex64, phần thực và phần ảo đều là float64 thì kết quả trả về sẽ có kiểu complex128.

Ví dụ:

package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	c1 := complex(5, 7)
	c2 := 8 + 27i
	cadd := c1 + c2
	fmt.Println("Tổng 2 số phức c1 và c2:", cadd)
	cmul := c1 * c2
	fmt.Println("Tích 2 số phức c1 và c2:", cmul)
}

Run in playground

Kết quả:

Tổng 2 số phức c1 và c2: (13+34i)
Tích 2 số phức c1 và c2: (-149+191i)

Các kiểu dữ liệu số khác

byte là tên gọi khác của uint8

rune là tên gọi khác của int32

Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về byte và rune khi chúng ta tìm hiểu về chuỗi.

Chuỗi

Trong Go, chuỗi là một tập hợp các byte, bây giờ chúng ta giả sử chuỗi là một tập hợp các kí tự. Ví dụ
package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  first := "Naveen"
  last := "Ramanathan"
  name := first +" "+ last
  fmt.Println("My name is",name)
}

Run in playground

Kết quả:

My name is Naveen Ramanathan

Trong chương trình trên, các biến first, last được gán lần lượt bằng các chuỗi "Naveen", "Ramanathan". Các chuỗi được nối với nhau bởi dấu cộng, khoảng trắng cũng là một chuỗi, biến name được gán bằng việc cộng các chuỗi vừa khai báo ở trên và chuỗi khoảng trắng. Có một số thao tác khác với chuỗi, chúng ta sẽ tìm hiểu trong một hướng dẫn khác.

Ép kiểu

Ngôn ngữ Go rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, nên chúng không cho phép tự động chuyển đổi (ép kiểu) kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  i := 55   //int
  j := 67.8  //float64
  sum := i + j //int + float64 not allowed
  fmt.Println(sum)
}

Run in playground

Kết quả

prog.go:10:14: invalid operation: i + j (mismatched types int and float64)

Đoạn code trong ví dụ trên hoàn toàn chạy được trong C, nhưng trong Go, điều này sẽ không hoạt động và hệ thống báo 2 số i và j không có cùng kiểu dữ liệu.

Để sửa lỗi, cả i và j phải cùng kiểu dữ liệu. Hãy chuyển j thành kiểu int,

T(v) là cú pháp để chuyển đổi một kiểu dữ liệu của v thành T

Ví dụ:

package main

import ( 
  "fmt"
)

func main() { 
  i := 55   //int
  j := 67.8  //float64
  sum := i + int(j) //j is được ép kiểu thành int
  fmt.Println(sum)
}

Run in playground

Kết quả

122

Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cơ bản về kiểu dữ được sử dụng và cách dùng nó trong Go.

Mời các bạn xem bài hướng dẫn tiếp theo: Phần 4 - Hằng số

Nguồn: https://golangbot.com/learn-golang-series/


Sau đây là 1 phút dành cho quảng cáo :D

Techmaster đang tuyển sinh học viên tham gia Lộ trình đào tạo lập trình viên Full-Stack, đảm bảo việc làm cho các bạn học viên tốt nghiệp.

Chi tiết xem tại: https://techmaster.vn/lo-trinh/bktdr9451co1sbtm41ug/lo-trinh-dao-tao-golang-web-fullstack-8-thang-cam-ket-viec-lam