Một cấu trúc thư mục mẫu các service sử dụng Go Micro

Cấu trúc thư mục

 

  • proto-files: nằm cùng cấp với các thư mục services. Bên trong là các thư mục con chứa file proto cấu hình cụ thể của từng service.
  • user-service: 
    • gen: chứa file .micro.go và .pb.go sau khi generate từ proto-files
    • srv: các chương trình xử lý bên phía server, import các function, struct từ các file .pb.go, .micro.go trong thư mục gen/ để xử lý

 

 

Generate proto file 

Tại thư mục gốc chứa các thư mục proto-files, user-service ... sử dụng câu lệnh sau với flag --go_out để generate file proto thành các file .pb.go

 

protoc --proto_path= --go_out=. 

 

và  --micro_out  generate file proto thành các file .micro.go

 

 

protoc --proto_path= --micro_out=. 

 

Ví dụ 

 

Nếu bạn là một nhà phát triển, hoặc muốn trở thành nhà phát triển hoặc đang nghĩ về việc học cách xây dựng ứng dụng tại nhà, trong trường học hoặc cao đẳng, thì đây là một vài lý do tại sao đã đến lúc bạn nên bắt đầu học ngôn ngữ Swift của Apple.