Thông thường, khi sử dung đến các quan hệ 1: nhiều hoặc nhiều: nhiều trong bảng quan hệ để có thể truy vấn ta cần có bảng trung gian ở giữa. Với việc sử dụng kiểu Array trong Postgres bạn có thể loại bỏ được bảng trung gian này. Demo nhé :

Bạn có 2 bảng như sau

 1. Users
  • id - serial - Primary Key
  • username - character varying[255]
  • email - character varying[255]
  • jobs - integer[] << ArrayHọc lập trình trực tuyến cơ bản
 2. Jobs
  • id - serial - Primary Key
  • name - character varying[255]
  • description - character varying[255]Học lập trình trực tuyến nâng cao

Để có thể kết nối dữ liệu giữa 2 bảng :

SELECT users.* , array_to_json(array_agg(jobs.*)) as detail_jobs FROM users
LEFT JOIN jobs ON jobs.id = ANY(users.jobs)
GROUP BY users.id;

Kết quả bạn nhận được :
Học lập trình trực tuyến cơ bản đến nâng cao

Ta có thể chọn định danh tên côt để có 1 mảng trả về ví dụ :

SELECT users.* , array_to_json(array_agg(jobs.name)) as detail_jobs FROM users
LEFT JOIN jobs ON jobs.id = ANY(users.jobs)
GROUP BY users.id;

Học lập trình online cơ bản đến nâng cao

Thay vì sử dụng ANY bạn có thể sử dụng cú pháp IN và unnest

SELECT users.* , array_to_json(array_agg(jobs.*)) as detail_jobs FROM users
LEFT JOIN jobs ON jobs.id IN (SELECT unnest(users.jobs))
GROUP BY users.id;

Bạn có thể thêm giá trị vào trong Array bằng cú pháp

WITH u AS (
 SELECT array_append( users.jobs, 3 ) AS jobs FROM users WHERE id = 1
)
UPDATE users SET jobs = u.jobs FROM u WHERE users.id = 1;

Bạn cũng có thể xóa 1 jobs khỏi Array bằng cú pháp

WITH new_jobs AS (
 SELECT array_agg( jobs.job ) AS jobs FROM (
  SELECT unnest( users.jobs ) AS job FROM users WHERE id = 1
 ) jobs WHERE jobs.job != 3
)

UPDATE users SET jobs = new_jobs.jobs FROM new_jobs WHERE id = 1;

Bài viết tham khảo từ Array