Đây là kết quả code camp Postgresql. Đội nào có điểm > 60 nhận xếp loại tốt. Còn lại là đạt. Đội 7 không đạt (đang gửi lại mã nguồn, nếu dưới 55 điểm thì coi không đạt)
Nhóm 1:
Nhóm 2:
Nhóm 3: 
Nhóm 4:

Nhóm 5:

Nhóm 6:
Nhóm 7:
  • Thành viên : Bùi Xuân Quang Vinh  /Phạm Anh Sơn
 

Câu/Nhóm

1

2

3

4

5

6

7

1.1 10 12 15 5 10 10 Nhóm 7 bài chưa đủ nên chạy lỗi từ đầu. Mặt khác thiếu file BACKUP DB nên khó chấm
1.2 5 0 4 0 5 4
1.3 0 0 0 0 5 5
2.1 5 3 5 5 5 5
2.2 5 5 0 4 5 2
2.3 5 3 0 5 3 4
2.4 4 0 0 4 5 5
3.1 5 0 5 5 5 5
4.1 3 3 0 5 5 2
4.2 5 5 0 5 5 0
4.3 3 5 0 5 4 0
5.1 3 3 2 2 3 4
5.2 3 2 5 3 3 0
6.1 0 4 0 0 4 5
6.2 5 5 0 5 0 5
6.3 5 5 5 5 0 4
Điểm 66 55 41 58 67 60
MKDOCS 2 2 0 3 5 5  
  OK       OK OK LÀM 1 NGƯỜI