PHP Opcode Cache: Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt một số PHP Opcode Cache (APC, XCache, eAccelerator) để tăng tốc cho những website WordPress sử dụng W3 Total Cache.

Hướng dẫn cài đặt PHP Opcode Cache trên CentOS

1. Trước khi cài đặt:

Đăng nhập bằng tài khoản quản trị vào trong server qua ssh hoặc bằng một phương pháp khác (phụ thuộc vào nhà cung cấp server), để cài đặt những thành phần sau

- PECL:

yum install php-pear

- PHP Development package:

yum install php-devel

- Cập nhật lại GCC:

yum install gcc make

- Cài đặt ZLIB:

yum install zlib-devel

- Cài đặt PCRE:

yum install pcre-devel

2. Cài đặt PHP Opcode Cache

Lưu ý: Không nhất thiết phải cài đặt đồng thời cả APC, XCache và eAccelerator. Cài đặt thành công một PHP Opcode Cache thôi cũng là đủ rồi

2.1. Cài đặt Alternative PHP Cache (APC):

Sử dụng một trong 2 phương pháp dưới đây để cài đặt PHP Opcode Cache APC:

Cài đặt qua công cụ PECL:

pecl install apc

Hoặc qua công cụ yum:

yum install php-pecl-apc

2.2. Cài đặt XCache

Sử dụng một trong 2 phương pháp dưới đây để cài đặt PHP Opcode Cache XCache:

Cài đặt qua công cụ yum:

yum install php-xcache

Hoặc qua mã nguồn (Cách này tương đối phức tạp):

cd /usr/local/src && wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.2.0/xcache-3.2.0.tar.gz && tar -xzf xcache-3.2.0.tar.gz && cd xcache-3.2.0
phpize && ./configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --enable-xcache --enable-xcache-optimizer --enable-xcache-coverager && make && make install
cp /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/media/wp-content/plugins/w3-total-cache/ini/xcache.ini /etc/php.d/

(Lưu ý: thay đổi /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs bằng đường dẫn đến thư mục root của website)

2.3. Cài đặt eAccelerator

Sử dụng một trong 2 phương pháp dưới đây để cài đặt PHP Opcode Cache eAccelerator:

Cài đặt qua công cụ yum:

yum install php-eaccelerator

Hoặc qua mã nguồn:

cd /usr/local/src && wget http://autosetup1.googlecode.com/files/eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 && tar -xjf eaccelerator-0.9.5.3.tar.bz2 && cd eaccelerator-0.9.5.3
phpize && ./configure --with-eaccelerator-shared-memory --with-php-config=/usr/bin/php-config && make && make install
cp /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs/media/wp-content/plugins/w3-total-cache/ini/eaccelerator.ini /etc/php.d/

(Lưu ý: thay đổi /var/www/vhosts/domain.com/httpdocs bằng đường dẫn đến thư mục root của website)

3. Sau khi cài đặt xong

Sau khi cài đặt xong một trong những opcode cache trên thì phải restart lại apache hoặc php-fpm, nginx (tùy thuộc vào nền tảng chạy PHP mà bạn dùng) để sử dụng được chúng