Nguyễn Hàn Duy

Nguyễn Hàn Duy

- Trưởng nhóm phát triển ứng dụng Golang tại Techmaster Vietnam.

- Database administrator tại Techmaster.

- Giảng viên đào tạo Golang, Database, Git, Docker, Kubernetes.