Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật
Tư vấn viên: Đức Thịnh Email: thinh@techmaster.vn Số điện thoại: 0987273764

Khoá học “Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật” dành cho sinh viên đã học lớp Java căn bản hay học Java tại trường đại học. Khoá học này tập trung dạy các cấu trúc dữ liệu phổ biến và các loại thuật toán: tìm kiếm, sắp xếp, set, dictionary, băm, cây, đồ thị. Hầu hết các bài tập được tuyển chọn từ kho LeetCode nơi Google, Facebook Microsoft sử dụng để ra đề thi tuyển dụng.

Sau khi tốt nghiệp khoá Lập trình Java nâng cao, tham gia Khoá học Spring Boot sẽ giúp bạn mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình.

Giảng viên:

 • Thầy Hoàng Văn Công, tác giả hơn 100 video hướng dẫn giải đề thi LeetCode trên kênh YouTube BrownBox
 • Thầy Ngô Lê Nhật Minh, thạc sỹ CNTT đại học Queensland, Australia, lập trình viên nhóm nghiên cứu Drone tại Viettel Solution.

Chú ý: Đây cũng là học phần nhỏ trong Lộ trình Web Full-stack với Spring Boot cho người mới bắt đầu

Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?- B1
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?- B2
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là gì?- B3
 • Giới thiệu về LeetCode- B1
 • Giới thiệu về LeetCode- B2
 • Cách debug trên VS Code
 • Cách debug trên IntelliJ
1. Mảng và Chuỗi | Array & String
 • Duyệt mảng
 • Thêm phần tử vào mảng
 • Xoá phần tử trong mảng
 • Kỹ thuật 2 con trỏ (1)
 • Kỹ thuật 2 con trỏ (2)
 • List và ArrayList
 • Mảng 2 chiều
 • Giới thiệu String và Character
 • Thực hành String và Character
 • Giới thiệu StringBuilder
 • Các bài tập thực hành
4. Tìm kiếm nhị phân - Binary Search
 • Giới thiệu Binary Search
 • Cài đặt Binary Search bằng vòng lặp
 • Cài đặt Binary Search bằng đệ quy
 • Đánh giá thuật toán
10. Cây - Tree
 • Giới thiệu về Tree, Binary Tree, Binary Search Tree
 • Xây dựng cây BST
 • Thêm một node vào cây BST (Vòng lặp)
 • Thêm một node vào cây BST (Đệ quy)
 • Xoá một node khỏi cây BST
 • Tìm kiếm trên cây BST
 • Duyệt cây theo 3 thứ tự (Lý thuyết)
 • Duyệt cây theo 3 thứ tự (Implement)
 • Tính tổng trên cây
 • Tính chiều cao của cây
11. Đồ thị - Graph
 • Giới thiệu
 • Giới thiệu về DFS
 • Cài đặt DFS bằng Stack
 • Cài đặt DFS bằng Đệ quy
 • Cài đặt BFS bằng Queue
 • Tính số miền liên thông
 • Thuật toán Dijkstra: (Lý thuyết)
 • Thuật toán Dijkstra: (Cài đặt)
Giảng viên
Ngọc Lục
Ngọc Lục

- Giảng viên Java Full Stack, Android Kotlin

- Tác giả kênh youtube Lập trình cùng Eri

Hoàng Văn Công
Hoàng Văn Công

Project Owner tại công ty Humax Vina. Từng tham gia Olimpic tin học và kỳ thi ACM-ICPC