Phạm Đình Khánh/

Phạm Đình Khánh

- Data Scientist Senior tại VinID/VinGroup.

- Tác giả AI Blog https://phamdinhkhanh.github.io/home

- 2 năm kinh nghiệm giảng dạy AI

- 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AI/Data scientist

- Tác giả của các dự án dịch sách deep learning

- Tác giả của VNDS package phân tích chứng khoán

FREE