Lê Chí Linh/

Lê Chí Linh

- Gần 3 năm kinh nghiệm lập trình Web Frontend với HTML,CSS, JavaScript, Vue.js, ReactJS.

- Giảng dạy các khóa Web Frontend tại Techmaster Vietnam.

FREE