Basic về HTTP server và routing trong Go

03 tháng 10, 2021 - 259 lượt xem

Các ngôn ngữ lập trình hầu hết cung cấp module, package để giúp chúng ta làm quen với http server. Trong Go cũng thế, nó cung cấp sẵn cho chúng ta package net/http bao gồm các phương thức cơ bản để giúp chúng ta bắt đầu tìm hiểu và thực hành với http server cũng như một số chức năng liên quan khác ví dụ : routing, query string, form, template, ...

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng package net/http để tạo ra server như thế nào và thực hiện routing đơn giản

Xử lý HTTP request trong Go bao gồm 2 thành phần chính:

 • ServeMux : về bản chất thì ServeMux là một HTTP request router (multiplexor). Trách nhiệm của nó là nhận các yêu cầu từ phía client và đưa ra hàm xử lý tương ứng
 • Handler : Chịu trách nhiệm xử lý một request cụ thể và trả về response tương ứng cho client. Trong Go thì bất kỳ object nào cũng có thể là Handler chỉ cần nó implement interface http.Handler

Bây giờ chúng ta cùng đi vào một ví dụ cụ thể để tìm hiểu về HTTP server ở trong Go

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func homeHandle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  w.Write([]byte("Home page"))
}

func main() {
  http.HandleFunc("/", homeHandle)

  fmt.Println("Server listenning on port 3000 ...")
  fmt.Println(http.ListenAndServe(":3000", nil))
}

Trong func main() chúng ta đăng ký một router với URL Path là "/" và hàm xử lý tương ứng với URL Path này là homeHandle. Tức là khi client gửi yêu cầu đến URL " http://localhost:3000" thì func homeHandle sẽ được thực thi

func homeHandle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  // Code
}

Tham số truyền vào cho func bao gồm 2 tham số :

 • http.Request chứa thông tin của Request
 • http.ResponseWriter chứa thông tin của Response

Phần code xử lý trong hàm này cũng rất đơn giản, ở đây chúng ta trả về plain text cho client sử dụng phương thức w.Write()

Cuối cùng chúng ta tạo server và lắng nghe các yêu cầu gửi đến bằng func ListenAndServe

Trường hợp bây giờ chúng ta có nhiều router thì sao

Rất đơn giản, chúng ta có thể kiểm tra URL path để có định nghĩa ra các hàm xử lý tương ứng

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func homeHandle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  if r.URL.Path == "/" {
    w.Write([]byte("Home page"))
  } else if r.URL.Path == "/about" {
    w.Write([]byte("About page"))
  } else {
    w.Write([]byte("Page not found"))
  }
}

func main() {
  http.HandleFunc("/", homeHandle)

  fmt.Println("Server listenning on port 3000 ...")
  fmt.Println(http.ListenAndServe(":3000", nil))
}

Ở ví dụ trên chúng ta sử dụng if/else theo giá trị của URL Path để đưa ra các xử lý tương ứng. Tuy nhiên với cách này thì chúng ta phải viết tất cả các các logic xử lý trong một handle duy nhất, dẫn đến tình trạng một hàm mà làm quá nhiều công việc ⇒ khó bảo trì

Rất may là chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thêm nhiều http.HandleFunc(), mỗi hàm http.HandleFunc() sẽ xử lý một router tương ứng

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func homeHandle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  w.Write([]byte("Home page"))
}

func aboutHandle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  w.Write([]byte("About page"))
}

func main() {
  http.HandleFunc("/", homeHandle)
  http.HandleFunc("/about", aboutHandle)

  fmt.Println("Server listenning on port 3000 ...")
  fmt.Println(http.ListenAndServe(":3000", nil))
}

Bây giờ lại xảy ra tình trạng nữa là http.HandleFunc() mặc định là Method HTTP GET, trường hợp chúng ta muốn dùng các Method HTTP khác như POST, PUT, DELETE, ... thì phải làm như thế nào?

Thật buồn là package net/http không hỗ trợ chúng ta điều này. Nên nếu muốn sử dụng các Method HTTP khác, chúng ta cần phải kiểm tra Method Type được client gửi lên trong object http.Request

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func homeHandle(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  switch r.Method {
  case "GET":
    w.Write([]byte("Get method"))
  case "POST":
    w.Write([]byte("Post method"))
  case "PUT":
    w.Write([]byte("Put method"))
  case "DELETE":
    w.Write([]byte("Detele method"))
  }
}

func main() {
  http.HandleFunc("/", homeHandle)

  fmt.Println("Server listenning on port 3000 ...")
  fmt.Println(http.ListenAndServe(":3000", nil))
}

Cũng hơi loằng ngoằng nhưng cũng đành chấp nhận số phận nghiệt ngã này vậy. Ở đây chúng ta sẽ lấy Method Type bằng r.Method, sau đó có thể áp dụng if/else hoặc switch/case để xử lý

ServeMux

Một điều mà các bạn cần lưu ý khi chúng ta khởi tạo server. Trong func http.ListenAndServe(":3000", nil)

 • Tham số thứ 1 : address tức là port mà chúng ta sẽ truy cập
 • Tham số thứ 2 : nil (trường hợp này sẽ sử dụng DefaultServeMux làm handler để xử lý request gửi đến)

Tuy nhiên Go cung cấp sẵn cho chúng ta một handler khác là ServeMux. Đây là một ServeMux có sẵn nên chúng ta chỉ việc lôi ra và sử dụng thôi

Cùng đi đến ví dụ sau đây

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func homePage(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  w.Write([]byte("Home page"))
}

func main() {
  mux := http.NewServeMux()
  mux.HandleFunc("/", homePage)

  fmt.Println("Server listenning on port 3000 ...")
  fmt.Println(http.ListenAndServe(":3000", mux))
}
 • Trong func main chúng ta sử dụng http.NewServeMux() để tạo ra một empty ServeMux
 • Tiếp theo chúng ta sử dụng func HandleFunc() để đăng ký handle xử lý khi có request gửi đến URL Path "/"
 • Cuối cùng chúng ta tạo ra server mới và bắt đầu lắng nghe request với hàm http.ListenAndServe() truyền vào port và handler tương ứng ở đây là mux

Ưu điểm khi sử dụng SeverMux so với DefaultServeMux :

 • Với DefaultServeMux cung cấp cho chúng ta global access, tức là chúng ta có thể truy cập ở mọi lúc, mọi nơi. Trong khi SeverMux là local access, khi nào cần thì tạo ra đối tượng và sử dụng. Điều này phần nào đảm bảo về mặt security cho ứng dụng
 • SeverMux cung cấp nhiều phương thức hơn là DefaultServeMux

Custom Handler

Ở phần trên, chúng ta đã đề cập đến 2 handler chúng mà golang cung cấp sẵn để lắng nghe và xử lý request là SeverMux và DefaultServeMux

Ngoài ra chúng ta có thể tự Custom một Handler tùy theo nhu cầu. Để custom handler, chúng ta cần implement interface http.Handler

type Handler interface {
  ServeHTTP(ResponseWriter, *Request)
}

Interface Handler có một phương thức duy nhất là ServeHTTP(ResponseWriter, *Request) với 2 tham số truyền vào : ResponseWriter và *Request

Cùng theo dõi ví dụ sau

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

type handle struct{}

func (h *handle) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  if r.URL.Path == "/" {
    w.Write([]byte("Home page"))
  } else if r.URL.Path == "/about" {
    w.Write([]byte("About page"))
  } else {
    w.Write([]byte("Page not found"))
  }
}

func main() {
  handle := new(handle)
  fmt.Println("Server listenning on port 3000 ...")
  fmt.Println(http.ListenAndServe(":3000", handle))
}
 • Đầu tiên chúng ta khai báo struct handle
 • Để implement Interface Handler chúng ta sẽ khai báo phương thức ServeHTTP() tương ứng với kiểu handle này
 • Bên trong phương thức này chỉ là các logic xử lý với các URL path khác nhau, như ở ví dụ trên chúng ta đã trình bày
 • Bên trong func main(), tương tự như ServeMux, chúng ta sẽ khởi tạo 1 đối tượng thuộc kiểu handle và truyền nó vào trong func http.ListenAndServe()

Running Mutilple Server

Trong nhiều trường hợp chúng ta cần đối mặt với trường hợp ứng dụng của chúng ta cần mở nhiều port để làm các tác vụ khác nhau như :

 • Phục vụ các request HTTP
 • Giao tiếp nội bộ
 • ...

Vậy trong Go chúng ta sẽ làm như thế nào. Cùng theo dõi ví dụ dưới đây

Đặt vấn đề: Chúng ta cần tạo ra 3 server, mỗi server sẽ lắng nghe ở 1 công khác nhau

Đây là cách thông thường chúng ta nghĩ tới

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func createServer(port int) *http.Server {
  mux := http.NewServeMux()
  mux.HandleFunc("/", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
    fmt.Fprintf(w, "Hello world at %d", port)
  })

  server := http.Server{
    Addr:  fmt.Sprintf(":%d", port),
    Handler: mux,
  }

  return &server
}

func main() {
  server := createServer(3000)
  fmt.Println(server.ListenAndServe())

  server1 := createServer(3001)
  fmt.Println(server1.ListenAndServe())

  server2 := createServer(3002)
  fmt.Println(server2.ListenAndServe())
}
 • Func createServer giúp chúng ta tạo ra 1 instance của Server. Bên trong chúng ta sử dụng ServeMux là handler để xử lý request. Đồng thời đăng ký 1 router với URL Path là "/"
 • Bên trong func main() chúng ta sẽ lập trình đồng bộ để tạo 3 server lắng nghe ở 3 port : 3000, 3001, 3002

Kết quả: Chỉ có server ở port 3000 hoạt động còn 3001 và 3002 lại không hoạt động. Vì sao lại thế?

Bởi vì khi chương trình thực hiện đến câu lệnh server.ListenAndServe(). Lúc này nó sẽ block lại routine hiện tại (trong trường hợp này là routine main), dẫn đến các câu lệnh đằng sau câu lệnh trên sẽ không được thực hiện

Cách giải quyết: Sử dụng Go routine để khởi tạo server

func main() {
  wg := new(sync.WaitGroup)

  wg.Add(3)

  go func() {
    server := createServer(3000)
    fmt.Println(server.ListenAndServe())
    wg.Done()
  }()

  go func() {
    server := createServer(3001)
    fmt.Println(server.ListenAndServe())
    wg.Done()
  }()

  go func() {
    server := createServer(3002)
    fmt.Println(server.ListenAndServe())
    wg.Done()
  }()

  wg.Wait()
}

Ở đây chúng ta sử dụng WaitGroup sẽ chờ một tập hợp goroutines kết thúc. Khi mà các goroutines chưa được chạy xong, thì WaitGroup sẽ block chương trình tại thời điểm đó

wg.Add(3) chính sẽ thêm số goroutines mà nó muốn chờ

Trong mỗi goroutine chúng ta sẽ thực hiện việc khởi tạo server và cho nó lắng nghe ở port mong muốn. Khi thực hiện việc khởi tạo server trong goroutine xong, chúng ta gọi wg.Done() để thông báo rằng goroutine này đã chạy xong. Mỗi lần wg.Done() sẽ giảm wg đi 1 và cho tới khi wg về 0 wg.Wait() mới bắt đầu cho phép chức năng chạy xuống bên dưới.

Bình luận

avatar
Trịnh Minh Cường 2021-10-03 11:40:01.58987+00

Cảm ơn tác giả

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
 +1 Thích
+1