Đào Duy Thanh - Lớp Lập trình Java

  • 02/12/2014

Đào Duy Thanh

  • Bài giảng, kỹ năng sư phạm của thầy Thuận tốt.
  • Xin được việc nhưng không như ý muốn.
  • Cần thêm có khoá học online bổ trợ để học viên làm bài tập thêm, quản lí và đánh giá học viên tốt hơn.