Series Golang cơ bản (Phần 12: Variadic Functions)

Chào mừng tới phần 12 trong series Golang cơ bản! Variadic function là gì? Variadic function (Hàm bất định) là hàm chấp nhận một đối số có biến kiểu số...

Go

Series Golang cơ bản (Phần 2: Hello World)

Đây là phần thứ hai của series hướng dẫn này. Hãy đọc phần 1: Giới thiệu và cài đặt để biết Golang là gì và cách cài đặt ra sao. Khi lập trình, không có cách...

Go

Series Golang cơ bản (Phần 1: Giới thiệu và cài đặt)

Đây là phần đầu tiên trong nội dung bộ hướng dẫn này. Golang là gì? Go hay còn được biết đến như Golang là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở (open source),...

Go

Giải thích hoạt động của Amazon Web Service (AWS) bằng nhà máy bia.

Nếu như bạn biết cách một nhà máy bia vận hành, bạn cũng sẽ hiểu được cách hoạt động của Amazon Web Service (AWS). Hãy tưởng tượng bạn là một người thích tự nấu...

Cloud

Một số phương pháp tạo Object trong Javascript hướng đối tượng

Javascript là ngôn ngữ mạnh mẽ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OOP). Trên thực tế trong Javascript, object có mặt ở khắp mọi nơi - từ những...

JavaScript