Validate dữ liệu trong Go sử dụng Govalidator

Trong các ứng dụng cho phép người dùng nhập dữ liệu thì đều cần phải có validate để bảo mật và đảm bảo ứng dụng chạy đúng. Có một số thư viện open source hỗ trợ...

Go

Golang embedded type - Kế thừa trong Go

Go không phải một ngôn ngữ hướng đối tượng. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng một số ưu điểm của hướng đối tượng vào trong Go. Chúng ta...

Go

Quản lý package trong Go

Để sử dụng 1 package trong Go ta sử dụng lệnh import: - Với local package (các package nằm trong project) thì ta có thể sử dụng đường dẫn tương...

Go

Học Go cấp tốc Phần 5: Methods và Interfaces

Trong Go không có class, chúng ta có thể dùng struct thay cho class như ở phần trước. Tuy nhiên trong struct mới chỉ có...

Go

Học Go cấp tốc Phần 4: Structs và Maps

Tương tự C, một struct trong Go là tập hợp các trường (field) do người dùng tự định nghĩa. Mỗi trường có thể có kiểu dữ liệu khác nhau, thậm chí...

Go

Học Go cấp tốc Phần 3: Arrays và Slices

Array (mảng) trong Go tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó có kích thước cố định (fixed size) và các phần tử bên trong phải cùng loại dữ liệu

Go

Học Go cấp tốc Phần 2: Điều khiển luồng với if, else, switch và defer

Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách điều khiển luồng dữ liệu trong Go.

Go

Học Go cấp tốc Phần 1: Packages, variables và functions

Go (hay thường được gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ở Google vào năm 2009 bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và...

Go

Cách sử dụng TempData trong ASP.NET Core MVC

Tương tự ViewData và ViewBag, TempData cũng dùng để truyền dữ liệu ra view, tuy nhiên sẽ hơi khác một chút.

ASP.net

So sánh ViewData và ViewBag trong ASP.NET Core

ViewData và ViewBag trong ASP.NET Core là những tập hợp dữ liệu dạng weak types (hay còn gọi là loose types), tức là...

ASP.net

Tùy chỉnh Visual Studio Code khi lập trình ASP.NET Core

ASP.NET Core là một open-source web framework mới của Microsoft. Nó cho phép phát triển và chạy ứng dụng web đa nền tảng. Giờ đây bạn có thể lập trình .NET...

ASP.net

Lỗi cài đặt C# Extension trên Visual Studio Code

Khi sử dụng Visual Studio Code để lập trình C# bạn sẽ phải cài thêm Extension để có thêm các tính năng hỗ trợ cho C# như: format on type, IntelliSense,...

lập trình
Hỗ trợ trực tuyến