Bài này tôi ghi lại các bước cấu hình truy cập MySQL Server được cài trên máy chủ Ubuntu 12.04 LTS.

Sửa cấu hình MySQL Server
sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Rào lại để vô hiệu hoá dòng lệnh này
#bind-address = 127.0.0.1

Sau đó khởi động lại MySQL Server trên Ubuntu
sudo service mysql restart

Thử dùng một công cụ như MySQLMySQL Workbench kết nối vào MySQL server xem việc kết nối từ xa có thành công hay không.

Việc cấu hình để truy cập MySQL từ xa cần thiết trong trường hợp lập trình web Phalcon sử dụng PHPStorm.

Phalcon Dev-tools có thể gõ trong command console của PHPStorm IDE, nó sẽ cần kết nối đến MySQL trong rất nhiều trường hợp.