Hiện nay trang blog cũng như viết giáo trình của Techmaster đã hỗ trợ gõ các biểu thức toán học sử dụng Katex. Các bạn hãy cố gắng sử dụng cú pháp Katex nhúng vào Markdown thay vì copy và paste ảnh hàm toán học.

ax2+bx+c=0ax^2+bx+c = 0ax2+bx+c=0x=−b ±b2−4ac2ax = \dfrac{-b \ \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}x=2ab ±b24acax3+bx2+cx+d=0ax^3+bx^2+cx+d = 0ax3+bx2+cx+d=0x=y+y2+(c3a−b29a2)33x = \sqrt[3]{ y + \sqrt {y^2 + \bigg( \dfrac{c}{3a} - \dfrac{b^2}{9a^2} \bigg)^3}}x=3y+y2+(3ac9a2b2)3y=−b327a3+bc6a2−d2ay = \dfrac{-b^3}{27a^3} + \dfrac{bc}{6a^2} - \dfrac{d}{2a}y=27a3b3+6a2bc2adA=πr2A = \pi r^2A=πr2s(s−a)(s−b)(s−c)\sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}s(sa)(sb)(sc)s=a+b+c2s=\dfrac{a + b + c}{2}s=2a+b+clog⁡bx=y>by=x\log_{b}x = y > b^y = xlogbx=y>by=xlog⁡bxy=log⁡bx+log⁡by\log_{b}xy = \log_{b}x + \log_{b}ylogbxy=logbx+logbylog⁡bxy=log⁡bx−log⁡by\log_{b}\dfrac{x}{y} = \log_{b}x - \log_{b}ylogbyx=logbxlogbysin⁡2Θ+cos⁡2Θ≡1\sin^2\varTheta + \cos^2\varTheta \equiv 1sin2Θ+cos2Θ1sin⁡2Θcos⁡2Θ≡tan⁡2Θ\dfrac{\sin^2\varTheta}{\cos^2\varTheta} \equiv \tan^2 \varThetacos2Θsin2Θtan2Θa+ar+ar2+ar3+⋯+arn−1=∑k=0n−1ark=a(1−rn1−r)a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-1} = \displaystyle\sum_{k=0}^{n - 1}ar^k = a \bigg(\dfrac{1 - r^n}{1 -r}\bigg)a+ar+ar2+ar3++arn1=k=0n1ark=a(1r1rn)lim⁡h→0f(a+h)−f(a)h\lim\limits_{h \rightarrow 0} \dfrac{f(a + h) - f(a)}{h}h0limhf(a+h)f(a)∫abf(x) dx\int^b_a f(x) \ dxabf(x) dxdydx=f(x)\dfrac{dy}{dx} = f(x)dxdy=f(x)dydx=f(x,y)\dfrac{dy}{dx} = f(x,y)dxdy=f(x,y)x1∂y∂x1+x2∂y∂x2=yx_1 \dfrac {\partial y}{\partial x_1} + x_2 \dfrac {\partial y}{\partial x_2} = yx1x1y+x2x2y=yE=mc2E = mc^2E=mc2ΔE00∗=(ΔL′kLSL)2+(ΔC′kCSC)2+(ΔH′kHSH)2+RTΔC′kCSCΔH′kHSH\Delta E^*_{00} = \sqrt{ \Big(\frac{\Delta L'}{k_LS_L}\Big)^2 + \Big(\frac{\Delta C'}{k_CS_C}\Big)^2 + \Big(\frac{\Delta H'}{k_HS_H}\Big)^2 + R_T \frac{\Delta C'}{k_CS_C} \frac{\Delta H'}{k_HS_H} }ΔE00=(kLSLΔL)2+(kCSCΔC)2+(kHSHΔH)2+RTkCSCΔCkHSHΔH