Mình mới khi đi làm lúc nào cũng có tư tưởng là code để nó chạy là ngon rồi, cần gì phải tối ưu rách việc tốn time, time đấy để làm task khác cho nhanh, nhưng khi làm lâu rồi, rồi làm với team nhiều người mới biết tối ưu code của mình nó quan trọng như nào. Nhiều hôm ngồi đọc lại những đoạn code của mình ngày xưa xong bảo ngồi debug lại xem luồng nó chạy thế nào cũng toát cả mồ hôi.

Tối ưu code không những giúp ứng dụng của bạn chạy nhanh, tạo cảm giác mượt mà khi maintain mình làm việc cũng nhanh hơn, sau đây là những mẹo để tối ưu code

Reduce library dependencies

Điều đầu tiên chúng ta đề cập tới đó là giảm những thư viện không cần thiết, thời gian tải một website phụ thuộc rất nhiều của thư viện, do đó khuyên bạn nên sử dụng chúng càng ít càng tốt hoặc tốt nhất là không dùng tới nó. Một cách tuyệt vời để giải quyết vấn đề này đó là các bạn nên tận dụng những kỹ thuật hay các thư viện thích hợp sẵn của browser.

Minify JavaScript

Điều này chắc không một ai trong số developer js đều không biết đến kỹ thuật này. Một kỹ thuật đơn giản nhưng mang lại hiểu quả rất cao. Xóa dữ liệu dư thừa và không cần thiết khỏi code của bạn mà không ảnh hưởng đến cách browser xử lý tài nguyên đó chính là minification. Ví dụ, loại bỏ code không sử dụng, rút ngắn chức năng và tên biến, nhận xét mã và định dạng. Một tool có thể giúp bạn rất phổ biến đó là Google Closure Compiler. Điều này cũng giúp webiste của bạn được google ưu tiên hơn những trang khác vì có sự khác biệt về tốc độ tải.

Minimize scope chain Immediate

scope chain, các đối số của hàm và bất kỳ biến được khai báo cục bộ nào sẽ được khởi tạo khi bất kỳ hàm nào được thực thi trong JavaScript. Vì vậy, để truy cập vào một biến được khai báo toàn cầu, cần có thời gian để leo lên scope chain. Sử dụng keyword “this” khóa này và giảm call stack’s Dept sẽ tăng tốc độ thực thi. Các bạn nên tìm hiểu thêm scope chain là gì?

Using ‘this’ keyword

this keyword hoạt động như local chain và nó làm giảm sự phụ thuộc vào các biến toàn cục cũng như closures trong các chuỗi phạm vi cao hơn. Ngược lại, khuyên bạn nên tránh with keyword. Bởi vì nó có thể sửa đổi scope chain, xem ví dụ này:

<span class="token keyword">var</span> Car <span class="token operator">=</span> Object<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">create</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">{</span>
  init<span class="token punctuation">:</span> <span class="token keyword">function</span><span class="token punctuation">(</span>brand<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
    <span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">.</span>brand <span class="token operator">=</span> brand<span class="token punctuation">;</span>
  <span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">,</span>
  <span class="token keyword">do</span><span class="token punctuation">:</span> <span class="token keyword">function</span><span class="token punctuation">(</span>callback<span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
    callback<span class="token punctuation">.</span><span class="token function">apply</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
  <span class="token punctuation">}</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
 
<span class="token keyword">var</span> audi <span class="token operator">=</span> <span class="token keyword">new</span> <span class="token class-name">Car</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token string">'audi'</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>
audi<span class="token punctuation">.</span><span class="token keyword">do</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">function</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token punctuation">)</span> <span class="token punctuation">{</span>
  <span class="token function">alert</span><span class="token punctuation">(</span><span class="token keyword">this</span><span class="token punctuation">.</span>brand<span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span> <span class="token comment">// 'audi' is alerted because 'this' was rewired</span>
<span class="token punctuation">}</span><span class="token punctuation">)</span><span class="token punctuation">;</span>

Use Async and Defer

Nó rất quan trọng trong việc tải hay load một page với nhiều thư viện. Synchronous loading cần đợi cho đến khi asset trước kết thúc load nhưng tải không đồng bộ có thể asynchronous loading. Vì vậy, để tận dụng tải asynchronous loading, hãy sử dụng các thuộc tính async. Ví dụ:

<span class="token operator">&lt;</span>script src<span class="token operator">=</span><span class="token string">"/example.js"</span> <span class="token keyword">async</span><span class="token operator">&gt;</span><span class="token operator">&lt;</span><span class="token operator">/</span>script<span class="token operator">&gt;</span>
<span class="token comment">//load example.js without interrupting webpage rendering</span>

Cache as much as possible

Đương nhiên rồi với một mẹo cache các bạn đã giúp hiệu năng tăng lên một cách đáng kể, thay vì các bạn biết một object có thể lặp lại nhiều lần, vậy thì hà cớ gì các bạn lại lục lõi vào database để lấy kết quả mà bạn đã biết trước. Thay vì điều đó các bạn hãy tận dụng cache của browser, nó sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thực thi data.

Taking advantage of native functions

ECMAScript là một thư mục rất lớn của các cấu trúc native. Còn chờ đợi gì nưã sử dụng các hàm và native functions sẽ tối ưu hóa hiệu suất JavaScript hơn là viết các thuật toán riêng hoặc dựa vào các đối tượng máy chủ. Trong blog anonystick có rất nhiều bài nói về ECMAScript các bạn nên tìm đọc.

Trim HTML

Thời gian tải của một truy vấn và các đối tượng DOM được sửa đổi chủ yếu phụ thuộc vào trang web HTML HTML. Giảm một nữa HTML của một ứng dụng có thể tăng gấp đôi tốc độ DOM. Nó khó khăn nhưng loại bỏ không cần thiết và các thẻ sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho website của bạn.

Nguồn: https://techtalk.vn/javascript-nhung-meo-toi-uu-hoa-js-de-nang-cao-ky-nang-cua-ban.html