Cấu trúc thư mục một project sử dụng Go-Micro

Một cấu trúc thư mục mẫu các service sử dụng Go Micro

Cấu trúc thư mục

 

  • proto-files: nằm cùng cấp với các thư mục services. Bên trong là các thư mục con chứa file proto cấu hình cụ thể của từng service.
  • user-service: 
    • gen: chứa file .micro.go và .pb.go sau khi generate từ proto-files
    • srv: các chương trình xử lý bên phía server, import các function, struct từ các file .pb.go, .micro.go trong thư mục gen/ để xử lý

 

 

Generate proto file 

Tại thư mục gốc chứa các thư mục proto-files, user-service ... sử dụng câu lệnh sau với flag --go_out để generate file proto thành các file .pb.go

 

protoc --proto_path=<proto-folder> --go_out=<gen-proto-folder>. <list-proto-file>

 

và  --micro_out  generate file proto thành các file .micro.go

 

protoc --proto_path=<proto-folder> --micro_out=<gen-proto-folder>. <list-proto-file>

 

Ví dụ 

 

Giới thiệu Go Module trong Go v1.11, chào tạm biệt GOPATH! Giới thiệu Go Module trong Go v1.11, chào tạm biệt GOPATH! Tào Quỳnh Blog Home API Gateway và Single Sign On Microservice API Gateway và Single Sign On Microservice Techmaster team