Cấu trúc thư mục một project sử dụng Go-Micro

  • 29/03/2018
  • Bởi
  • trong Go

Một cấu trúc thư mục mẫu các service sử dụng Go Micro

Cấu trúc thư mục

 

  • proto-files: nằm cùng cấp với các thư mục services. Bên trong là các thư mục con chứa file proto cấu hình cụ thể của từng service.
  • user-service: 
    • gen: chứa file .micro.go và .pb.go sau khi generate từ proto-files
    • srv: các chương trình xử lý bên phía server, import các function, struct từ các file .pb.go, .micro.go trong thư mục gen/ để xử lý

 

 

Generate proto file 

Tại thư mục gốc chứa các thư mục proto-files, user-service ... sử dụng câu lệnh sau với flag --go_out để generate file proto thành các file .pb.go

 

protoc --proto_path=<proto-folder> --go_out=<gen-proto-folder>. <list-proto-file>

 

và  --micro_out  generate file proto thành các file .micro.go

 

protoc --proto_path=<proto-folder> --micro_out=<gen-proto-folder>. <list-proto-file>

 

Ví dụ 

 

Microservices một cách dễ hiểu Microservices một cách dễ hiểu Nguyễn Thành Long Blog Home Xây dựng Microservices: Sử dụng cổng kết nối API (API Gateway) Xây dựng Microservices: Sử dụng cổng kết nối API (API Gateway) Techmaster team