SQL Performance Tuning 2020

Khóa học SQL Tuning gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào công việc hiện tại

8 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

Có kiến thức căn bản về SQL command: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, các loại JOIN (INNER, LEFT/RIGHT, FULL)

Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Tại sao phải thực hiện SQL Tuning
 • SQL processing
 • Cost Based Optimization
 • Thu thập các thông tin thống kê
 • Execution Plan
 • SQL Tunning tool
 • Thực hiên Explain Plan
 • Gathering statistics
 • SQL Optimizer
 • Selectivity & Cardinality
1. Các phương thức truy xuất table
 • Full access
 • Access by RowID
 • Sequential Scan
 • Index Scan
 • Index Range Scan
 • Index Only Scan
 • Bitmap Scan
 • Access Path
2. EXPLAIN ANALYZE
 • Đọc hiểu lệnh EXPLAN QUERY
 • Ví dụ EXPLAIN QUERY
 • Ví dụ EXPLAIN QUERY với ORDER BY
 • Ví dụ EXPLAIN QUERY với GROUP BY
 • Ví dụ EXPLAIN QUERY với JOIN
3. Các phương pháp tuning đơn giản
 • Truy vấn SELECT
 • Sử dụng Alias cho table
 • WHERE và HAVING
 • Avoid Nested Select
4. Index Suppression
 • Các lý do sử dụng Index Suppression
 • Cách sử dụng toán tử <>
 • Cách sử dụng SUBSTR
 • Cách sử dụng các toán tử khác
 • Cách sử dụng TRUNC cho các cột Date
 • Cách sử dụng toán tử ||
 • So sánh cột Char với Numeric
 • Sử dụng IS NULL và IS NOT NULL
 • Indexing sử dụng Function
 • Hints
5. Cải tiến hiệu năng
 •  Sử dụng UNION ALL thay vì UNION 54
 • Sử dụng UNION thay vì OR
 • Tối thiểu hoá lượng dữ liệu trong tập hợp tìm kiếm
 • So sánh EXIST và IN
 • Sử dụng EXIST thay vì DISTINCT
 • Sử dụng TRUNCATE thay vì DELETE
6. Các chú ý khi lập trình SQL
 • Giảm thiểu số lượng giao dịch tới database
 • Phát hành các lệnh COMMIT một cách định kỳ
 • Sử dụng BULK COLLECT & FORALL
7. JOIN methods
 • Nested Loop Join
 • Sort Merge Join
 • Hash Join
8. Tuning with index
 • B-Tree index
 • Ví dụ B-Tree Index với WHERE =
 • Ví dụ B-Tree Index với WHERE >, <, !=
 • Ví dụ B-Tree Index trong ORDER BY
 • Ví dụ B-Tree Index khi INSERT/UPDATE
 • Ví dụ B-Tree Index trong JOIN
 • Hash index
 • Composite Index
 • Covering Index
 • Function-based Index
 • Ví dụ function-based index
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE