SQL Performance Tuning 2020

Khóa học SQL Tuning gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận vấn đề một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào công việc hiện tại

8 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

Có kiến thức căn bản về SQL command: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, các loại JOIN (INNER, LEFT/RIGHT, FULL)

Giáo trình
0. Giới thiệu
 • Tại sao phải thực hiện SQL Tuning
 • SQL processing
 • SQL Optimizer
 • Gathering statistics
1. EXPLAIN ANALYZE
2. Các phương thức truy xuất table
3. Tuning with index
4. Index Suppression
5. Các phương pháp tuning đơn giản
 • Truy vấn SELECT
 • Sử dụng Alias cho table
 • WHERE và HAVING
 • Avoid Nested Select
 • Hints
6. Cải tiến hiệu năng
 •  Sử dụng UNION ALL thay vì UNION 54
 • Sử dụng UNION thay vì OR
 • Tối thiểu hoá lượng dữ liệu trong tập hợp tìm kiếm
 • So sánh EXIST và IN
 • Sử dụng EXIST thay vì DISTINCT
 • Sử dụng TRUNCATE thay vì DELETE
7. Các chú ý khi lập trình SQL
 • Giảm thiểu số lượng giao dịch tới database
 • Phát hành các lệnh COMMIT một cách định kỳ
 • Sử dụng BULK COLLECT & FORALL
8. JOIN methods
 • Nested Loop Join
 • Sort Merge Join
 • Hash Join
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE