Lập trình di động Flutter cho doanh nghiệp

Đây là lớp học 10 buổi, thiết kế riêng cho doanh nghiệp. Yêu cầu học viên là lập trình. Nội dung một buổi học nhiều kiến thức.

Nếu là sinh viên, hoặc chưa có kinh nghiệm lập trình hãy đăng ký lớp học 14 buổi.  

Flutter – Dart là thư viện và ngôn ngữ lập trình của Google để tạo các ứng dụng di động đa nền tảng Android và iOS với một bộ nguồn mã duy nhất. Flutter không chỉ là một framework mà còn là SDK chứa thư viện, công cụ hỗ trợ để lập trình, debug, build ứng dụng, kiểm thử ứng dụng, chạy thử simulate ứng dụng. Ưu điểm của Flutter

 • Một bộ mã nguồn biên dịch ứng dụng cho nhiều nền tảng khác nhau
 • Được Google phát triển để lập trình ứng dụng di động, desktop, web.
 • Live reload tăng hiệu suất lập trình và giả lập ứng dụng di động
 • Kiến trúc kiểu Reactive giúp xử lý tốt tương tác, hiển thị giao diện.
 • Ngôn ngữ Dart dễ học, hỗ trợ hướng đối tượng rất mạnh, kiểm tra kiểu chặt.

10 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

 • Học viên đã lập trình Javascript, Java, C# hoặc đã lập trình iOS / Android.
 • Có máy tính cài MacOSX hoặc Hackintosh tối thiểu High Sierra.
Giáo trình
0. Cài đặt Flutter và build ứng dụng đầu tiên
 • Bài tập logic
 • Cài đặt Flutter trong MacOS, Windows, Linux.
 • Struct - Class - Enum
 • Variables - Types - String - If/else - Loop - Switch.
 • Cài đặt Android Studio, Xcode, các thư viện liên quan.
 • Làm quen Dart và các khái niệm cơ bản trong Dart:
1. Layout giao diện cơ bản
 • Chia nhỏ và layout màn hình có nhiều Widget, sử dụng kết hợp MainAxis và Cross Axis.
 • Làm các ví dụ với màn hình Detail Place, Login, Register,...
 • Nguyên tắc layout và các widget cơ bản
2. State, Widget, BuildContext, vòng đời ứng dụng Flutter
 • Khái niệm Statefull, Stateless
 • Cấu trúc ứng dụng
 • BuildContext
 • Giới thiệu về Widget, vòng đời của ứng dụng, vòng đời của 1 Widget
 • ứng dụng của state, so sánh giữa stateful, stateless
3. State, Widget, BuildContext, vòng đời ứng dụng Flutter
 • GridView, PageView
 • Tuỳ biến ListView với số item dạng paging - tự động load mỗi khi đến phần tử cuối cùng
 • Hiển thị danh sách các sản phẩm, tuỳ biến từng Item trong list
 • Xây dựng các màn hình hiện thông tin User(MyProfile) sử dụng Card, SizedBox, Center.
 • Ví dụ về sử dụng ScrollView thay ListView
4. ListView, GridView, Form, GestureDetector
 • Truyền dữ liệu qua lại giữa các màn hình khác nhau.
 • Tuỳ biến Animation khi navigate giữa các Widget
 • Khái niệm Navigation và Router
5. Navigation, làm việc và truyền dữ liệu giữa các màn hình
 • Thao tác với Json
 • FutureBuilder
 • Fetch API cơ bản
 • Async Await Future trong Dart
6. Thao tác với API
 • Track location và tích hợp
 • Read and write files
 • GET, POST, PUT, DELETE.
 • SQL lite, Store key-value data on disk
7. Quản lý state trong Flutter
 • Provider
 • InheritedWidget
 • Streams
 • Bloc Pattern
 • ScopedModel
8. Hoàn thiện ứng dụng
 • Kiểm thử
 • Nguyên tắc và quy định triển khai trên Store
 • Đóng gói
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE