[{"id":"zf3","title":"Xây dựng và quản trị website bằng wordpress","slug":"xay-dung-va-quan-tri-website-bang-wordpress","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/c2m5ou451cob24f6skeg/c6jfe1451cof74mrqo4g","description":"","type":1,"status":1,"price_once":3000000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":0,"category_titles":["Công nghệ phần mềm"],"published_at":"2021-12-02T10:04:04.174509Z","promotion_price":0},{"id":"rr1","title":"JavaScript căn bản - Khóa học trực tuyến có tương tác","slug":"javascript-can-ban-khoa-hoc-truc-tuyen-co-tuong-tac","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/c6dhrh451co50fuc8e1g","description":"","type":1,"status":1,"price_once":2000000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":0,"category_titles":["Khóa học căn bản","Web frontend"],"published_at":"2021-11-22T05:15:37.321396Z","promotion_price":1800000},{"id":"tja","title":"Web căn bản (HTML, CSS) trực tuyến có tương tác","slug":"web-can-ban-html-css-truc-tuyen-co-tuong-tac","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/c6bp3ds51co50fuc8di0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":2000000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":0,"category_titles":["Web frontend","Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-22T05:15:35.604519Z","promotion_price":1800000},{"id":"oaf","title":"Lập trình Nodejs (cập nhật 2021)","slug":"lap-trinh-nodejs-cap-nhat-2021","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/9479/c18735c51cochrklno30","description":"","type":1,"status":1,"price_once":300000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.6,"category_titles":["Khóa học căn bản","Web backend"],"published_at":"2021-11-21T06:39:29.621992Z","promotion_price":240000},{"id":"ev5","title":"Javascript căn bản - Tổng hợp 12 game huyền thoại","slug":"javascript-can-ban-tong-hop-12-game-huyen-thoai","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/10194/bv7f8ms51coduae6ij60","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.5,"category_titles":["Khóa học căn bản","Web frontend"],"published_at":"2021-11-21T06:38:31.89519Z","promotion_price":400000},{"id":"2l6","title":"Lập trình web với Spring Boot online ","slug":"lap-trinh-web-voi-spring-boot-online","thumbnail":"/media/static/8028/bpfneoc51co8tcg6lek0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.3,"category_titles":["Java","Web backend","Spring Boot"],"published_at":"2021-11-12T07:13:41.210457Z","promotion_price":400000},{"id":"25572","title":"Học lập trình Java trực tuyến","slug":"hoc-lap-trinh-java-truc-tuyen","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/Java/banner-javabasic.png","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Web backend","Java"],"published_at":"2021-11-12T07:13:10.459006Z","promotion_price":400000},{"id":"xxd","title":"Lập trình di động IOS Swift online","slug":"lap-trinh-di-dong-ios-swift-online","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/8028/bqa348s51cocm3n1ubq0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.5,"category_titles":["Khóa học căn bản","Di động"],"published_at":"2021-11-12T04:40:15.357328Z","promotion_price":400000},{"id":"y9c","title":"Khoá học SQL nâng cao","slug":"khoa-hoc-sql-nang-cao","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bo5caps51coco9d0vu80","description":"","type":1,"status":1,"price_once":400000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Web backend"],"published_at":"2021-11-12T04:40:06.397065Z","promotion_price":320000},{"id":"l9y","title":"SQL cho người mới bắt đầu","slug":"sql-cho-nguoi-moi-bat-dau","thumbnail":"/media/static/6734/blnou5k51coaro0uga1g","description":"","type":1,"status":1,"price_once":200000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Web backend","Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:39:55.914807Z","promotion_price":160000},{"id":"jav","title":"Lập trình Golang căn bản","slug":"lap-trinh-golang-can-ban","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bvught451cobimh85mng","description":"","type":1,"status":1,"price_once":200000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.3,"category_titles":["Golang","Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:39:45.020549Z","promotion_price":160000},{"id":"kem","title":"Học Angular 8+ qua các ví dụ thực tế","slug":"hoc-angular-8-qua-cac-vi-du-thuc-te","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/8028/bqa38fk51cocm3n1ubqg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":400000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.7,"category_titles":["Web frontend","Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:39:29.860746Z","promotion_price":320000},{"id":"0fu","title":"Git căn bản đến nâng cao","slug":"git-can-ban-den-nang-cao","thumbnail":"/media/static/36/bo0o9gk51co68hgkdf8g","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.7,"category_titles":["Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:38:57.200356Z","promotion_price":400000},{"id":"25537","title":"Làm chủ Linux","slug":"lam-chu-linux","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/logo/Linux.jpg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.3,"category_titles":["Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:38:46.421527Z","promotion_price":400000},{"id":"25528","title":"Nhập môn lập trình - giải thuật cơ bản","slug":"nhap-mon-lap-trinh-giai-thuat-co-ban","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/users/5463/giaithuat-thumnail.png","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.7,"category_titles":["Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:38:32.31736Z","promotion_price":400000},{"id":"25561","title":"Docker qua ví dụ thực tế","slug":"docker-qua-vi-du-thuc-te","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/Docker/docker-cover.jpg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.8,"category_titles":["Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:38:24.209147Z","promotion_price":400000},{"id":"1y2","title":"PYTHON cơ bản cho nghề PHÂN TÍCH DỮ LIỆU","slug":"python-co-ban-cho-nghe-phan-tich-du-lieu","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/8028/bqeg1qs51co5pe1n46j0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.7,"category_titles":["Big Data, AI","Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:38:00.213563Z","promotion_price":400000},{"id":"25487","title":"Web cơ bản HTML5, CSS3 và Javascript Online","slug":"web-co-ban-html5-css3-va-javascript-online","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/web-thumnail.png","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.5,"category_titles":["Web frontend","Khóa học căn bản"],"published_at":"2021-11-12T04:37:36.408027Z","promotion_price":400000},{"id":"rw5","title":"Khoá học Lập trình đa nền tảng với Flutter","slug":"khoa-hoc-lap-trinh-da-nen-tang-voi-flutter","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bscggh451cob9t3q7meg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":600000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.4,"category_titles":["Di động"],"published_at":"2021-11-12T04:23:34.953054Z","promotion_price":480000},{"id":"38y","title":"Lập trình di động đa nền tảng React Native Online (cập nhật 2021)","slug":"lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-online-cap-nhat-2021","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/c105hnk51coag9451ev0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":600000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":5,"category_titles":["Di động"],"published_at":"2021-11-12T04:17:43.862482Z","promotion_price":480000}] [{"SubjectTitle":"Chủ đề","CategoriesName":["Big Data, AI","Di động","Java","Khóa học căn bản","Spring Boot","Web backend","Web frontend"]}]