[{"id":"ev5","title":"Javascript căn bản - Tổng hợp 12 game huyền thoại","slug":"javascript-can-ban-tong-hop-12-game-huyen-thoai","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/10194/bv7f8ms51coduae6ij60","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.5,"category_titles":["Trực tuyến","Programming Foundation","Học từ đầu"],"published_at":"2021-07-24T11:38:01.04246Z","promotion_price":400000},{"id":"oaf","title":"Lập trình Nodejs (cập nhật 2021)","slug":"lap-trinh-nodejs-cap-nhat-2021","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/9479/c18735c51cochrklno30","description":"","type":1,"status":1,"price_once":300000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.6,"category_titles":["Software Development","Mới ra mắt","Web backend","Công nghệ phần mềm","Học từ đầu"],"published_at":"2021-07-24T11:37:31.545192Z","promotion_price":240000},{"id":"38y","title":"Lập trình di động đa nền tảng React Native Online (cập nhật 2021)","slug":"lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-online-cap-nhat-2021","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/c105hnk51coag9451ev0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":600000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":5,"category_titles":["Mới ra mắt","Di động","Trực tuyến","Đang giảm giá"],"published_at":"2021-07-14T04:02:27.537366Z","promotion_price":480000},{"id":"rw5","title":"Khoá học Lập trình đa nền tảng với Flutter","slug":"khoa-hoc-lap-trinh-da-nen-tang-voi-flutter","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bscggh451cob9t3q7meg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":600000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.4,"category_titles":["Di động","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-07-14T04:02:06.876424Z","promotion_price":480000},{"id":"2l6","title":"Lập trình web với Spring Boot online ","slug":"lap-trinh-web-voi-spring-boot-online","thumbnail":"/media/static/8028/bpfneoc51co8tcg6lek0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Web backend","Trực tuyến","Đang giảm giá","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-07-14T04:01:48.911885Z","promotion_price":400000},{"id":"25487","title":"Web cơ bản HTML5, CSS3 và Javascript Online","slug":"web-co-ban-html5-css3-va-javascript-online","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/web-thumnail.png","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.5,"category_titles":["Học từ đầu","Web frontend","Đang giảm giá","Trực tuyến"],"published_at":"2021-07-14T03:58:53.775579Z","promotion_price":400000},{"id":"1y2","title":"PYTHON cơ bản cho nghề PHÂN TÍCH DỮ LIỆU","slug":"python-co-ban-cho-nghe-phan-tich-du-lieu","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/8028/bqeg1qs51co5pe1n46j0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.7,"category_titles":["Học từ đầu","Big Data, AI","Đang giảm giá"],"published_at":"2021-06-03T03:02:50.160444Z","promotion_price":400000},{"id":"25561","title":"Docker qua ví dụ thực tế","slug":"docker-qua-vi-du-thuc-te","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/Docker/docker-cover.jpg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.8,"category_titles":["Trực tuyến","Đang giảm giá","Học từ đầu"],"published_at":"2021-06-03T03:02:22.686048Z","promotion_price":400000},{"id":"25528","title":"Nhập môn lập trình - giải thuật cơ bản","slug":"nhap-mon-lap-trinh-giai-thuat-co-ban","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/users/5463/giaithuat-thumnail.png","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.7,"category_titles":["Học từ đầu","Đang giảm giá","Trực tuyến"],"published_at":"2021-06-03T03:02:08.415584Z","promotion_price":400000},{"id":"25537","title":"Làm chủ Linux","slug":"lam-chu-linux","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/logo/Linux.jpg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.8,"category_titles":["Trực tuyến","Học từ đầu","Đang giảm giá"],"published_at":"2021-06-03T03:01:23.29829Z","promotion_price":400000},{"id":"0fu","title":"Git căn bản đến nâng cao","slug":"git-can-ban-den-nang-cao","thumbnail":"/media/static/36/bo0o9gk51co68hgkdf8g","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.7,"category_titles":["Doanh nghiệp","Đang giảm giá","Mới ra mắt","Thực hành lab","Trực tuyến","Học từ đầu"],"published_at":"2021-06-03T03:01:00.757987Z","promotion_price":400000},{"id":"25572","title":"Học lập trình Java trực tuyến","slug":"hoc-lap-trinh-java-truc-tuyen","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/Java/banner-javabasic.png","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Học từ đầu","Trực tuyến"],"published_at":"2021-06-03T03:00:39.972933Z","promotion_price":400000},{"id":"kem","title":"Học Angular 8+ qua các ví dụ thực tế","slug":"hoc-angular-8-qua-cac-vi-du-thuc-te","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/8028/bqa38fk51cocm3n1ubqg","description":"","type":1,"status":1,"price_once":400000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":3.2,"category_titles":["Mới ra mắt","Đang giảm giá","Web frontend","Trực tuyến"],"published_at":"2021-06-03T03:00:18.289954Z","promotion_price":320000},{"id":"jav","title":"Lập trình Golang căn bản","slug":"lap-trinh-golang-can-ban","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bvught451cobimh85mng","description":"","type":1,"status":1,"price_once":200000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.3,"category_titles":["Mới ra mắt","Trực tuyến"],"published_at":"2021-06-03T02:59:51.54468Z","promotion_price":160000},{"id":"l9y","title":"SQL cho người mới bắt đầu","slug":"sql-cho-nguoi-moi-bat-dau","thumbnail":"/media/static/6734/blnou5k51coaro0uga1g","description":"","type":1,"status":1,"price_once":200000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Mới ra mắt","Trực tuyến","Đang giảm giá"],"published_at":"2021-06-03T02:38:02.538018Z","promotion_price":160000},{"id":"y9c","title":"Khoá học SQL nâng cao","slug":"khoa-hoc-sql-nang-cao","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bo5caps51coco9d0vu80","description":"","type":1,"status":1,"price_once":400000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4,"category_titles":["Trực tuyến","Web backend"],"published_at":"2021-06-03T02:37:51.705251Z","promotion_price":320000},{"id":"xxd","title":"Lập trình di động IOS Swift online","slug":"lap-trinh-di-dong-ios-swift-online","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/8028/bqa348s51cocm3n1ubq0","description":"","type":1,"status":1,"price_once":500000,"price_multi":0,"sessions":0,"vote_score":4.5,"category_titles":["Di động","Trực tuyến","Học từ đầu","Đang giảm giá","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-02-03T10:10:46.917028Z","promotion_price":400000}] [{"SubjectTitle":"Khuyến mãi","CategoriesName":["Mới ra mắt","Đang giảm giá"]},{"SubjectTitle":"Đối tượng người học","CategoriesName":["Doanh nghiệp","Lớp tối","Thiếu nhi","Học từ đầu"]},{"SubjectTitle":"Chủ đề","CategoriesName":["Web frontend","Di động","Web backend","Big Data, AI","Kiểm thử"]}]