Khóa học Spring Boot

 

Spring Boot là một module của Spring Framework giúp giảm tải các cấu hình cho phép xây dựng nhanh chóng một ứng dụng độc lập. Spring Boot cung cấp sẵn các Embedded HTTP servers (Tomcat, Jetty, ...), các plugins để phát triển và test một cách dễ dàng.

Khóa học sẽ giúp học viên tiếp cận với Spring Boot, nắm vững các kiến thức cần thiết để xây dựng được các ứng dụng web theo mô hình MVC. Học viên được hướng dẫn thực hành theo một project mẫu xuyên suốt các buổi học.  Link trang web tĩnh demo: https://cody0203.github.io/normal-obo-stadium/

YÊU CẦU

 1. Học viên đã nắm vững kiến thức cơ bản về Java.
 2. Học viên có kiến thức về lập trình Web Frontend (html, css, javascript).
 3. Biết lập trình SQL căn bản
Giáo trình
0. Giới thiệu Java Spring Boot
 • Danh sách học liệu
 • Quản lý project với Maven
 • Dependency Injection (DI), Inversion of control (IOC)
 • Hello Spring Boot
 • Spring Beans và Annotations
 • Spring Beans và Annotations (tiếp)
1. Tạo Restful API
 • Giới thiệu cấu trúc project tiêu chuẩn
 • Restful API
 • GET
 • Xử lý ngoại lệ
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • Upload & Download
 • Swagger
 • RestTemplate
2. Tạo template HTML với engine Thymeleaf
 • Giới thiệu về Thymeleaf
 • GET request: render template HTML
 • Biến
 • Câu lệnh điều kiện
 • Toán tử elvis
 • Vòng lặp
 • th:class, th:style
3. Tạo template HTML với engine Thymeleaf (tiếp)
 • Đối tượng định nghĩa sẵn
 • Fragment
 • Layout
 • Thực hành dựng trang chủ Obo Stadium tĩnh
 • Hoàn thiện dựng trang Obo Stadium tĩnh trên Spring Boot
4. Spring Data JPA
 • Spring Boot JPA
 • Tạo bảng
 • JPA Repository
 • Tạo quan hệ giữa bảng
5. Spring Data JPA (tiếp)
 • Entity Graph
 • Named Query
 • Transaction
 • Paging & Sorting
6. Spring Security
 • Tìm hiểu về Spring Security
 • Basic Authentication
 • Token-based Authentication
 • Session-based Authentication
 • CORS & CSRF
7. Unit test
 • Giới thiệu về JUnit5
 • Giới thiệu về Mockito
 • @SpringBootTest, @TestConfiguration và @MockBean
 • @WebMvcTest
 • @DataJpaTest
8. Một số kĩ thuật nâng cao
 • Full-text search
 • Kafka
 • JCache
 • Deploy ứng dụng với Docker
9. Hoàn thiện đồ án
 • Hoàn thiện bài tập cuối khóa
thumbnail
3000000đ
12 buổi thực hành tại phòng lab
Đánh giá
5 sao
2 người đánh giá
Hồ Khiêm
Mình là sinh viên CNTT theo học lớp SpringBoot do Techmaster và VinID tổ chức. Mình học được nhiều từ khoá học, hiện đang thử việc tại VinID.
Dương Ngọc Lan
Cô giáo Thuý rất nhiệt tình. Lớp học từ 9 giờ sáng đến tận 1 giờ trưa. Mình đi làm rồi, thỉnh thoảng vẫn hỏi cô giáo để hỏi về Java Patterns
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE