Khóa học Spring Boot

Spring Boot là một module của Spring Framework giúp giảm tải các cấu hình cho phép xây dựng nhanh chóng một ứng dụng độc lập. Spring Boot cung cấp sẵn các Embedded HTTP servers (Tomcat, Jetty, ...), các plugins để phát triển và test một cách dễ dàng.

Khóa học sẽ giúp học viên tiếp cận với Spring Boot, nắm vững các kiến thức cần thiết để xây dựng được các ứng dụng web theo mô hình MVC. Học viên được hướng dẫn thực hành theo một project mẫu xuyên suốt các buổi học.  Link trang web tĩnh demo: https://cody0203.github.io/normal-obo-stadium/

YÊU CẦU

 1. Học viên đã nắm vững kiến thức cơ bản về Java.
 2. Học viên có kiến thức về lập trình Web Frontend (html, css, javascript).
 3. Biết lập trình SQL căn bản
Giáo trình
0. Giới thiệu Java Spring Boot
 • Quản lý project với Maven
 • Dependency Injection (DI), Inversion of control (IOC)
 • Hello Spring Boot
 • Spring Beans và Annotations
 • Spring Beans và Annotations (tiếp)
1. Tạo template HTML với engine Thymeleaf
 • Giới thiệu cấu trúc project tiêu chuẩn
 • GET request: render template HTML
 • Biến, toán tử Elvis
 • Tạo template HTML với engine Thymeleaf:
 • Câu lệnh điều kiện
 • Vòng lặp
 • th:class, th:style
2. Tạo template HTML với engine Thymeleaf (tiếp)
 • Đối tượng định nghĩa sẵn
 • Fragment
 • Layout
 • Thực hành dựng trang chủ Obo Stadium tĩnh
 • Hoàn thiện dựng trang Obo Stadium tĩnh trên Spring Boot
3. Tạo Restful API
 • GET
 • POST
 • PUT
 • DELETE
 • Upload
 • Download
 • Viết Rest API cho trang Obo với dữ liệu tĩnh
 • Swagger
4. Spring Data JPA
 • Spring JPA vs Hibernate vs Spring Data JPA vs JDBC
 • Cấu hình database
 • ORM
 • CRUD với các phương thức có sẵn
5. Spring Data JPA (tiếp)
 • Tự định nghĩa Query
 • Transaction
6. Spring Security
 • Tìm hiểu về Spring Security
 • Kết hợp Spring Security với JWT
 • Session
7. Unit test và deploy
 • Unit test với @WebMcvTest
 • Integration Test với @SpringBootTest
 • Deploy ứng dụng với Docker
8. Một số kĩ thuật nâng cao
 • Kafka
 • JCache
9. Hoàn thiện đồ án
 • Hoàn thiện bài tập cuối khóa: Obo Stadium
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE