[{"id":"kqp","title":"Lập trình di động đa nền tảng React Native cập nhật 2021","slug":"lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-cap-nhat-2021","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/c10567451coag9451etg","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3900000,"price_multi":0,"sessions":14,"vote_score":4.7,"category_titles":["Thực hành lab","Di động"],"published_at":"2021-10-13T05:46:26.397543Z","promotion_price":0},{"id":"bw5","title":"DevOps 2021","slug":"devops-2021","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/crop/bvcrtok51cod9j66ceb0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3700000,"price_multi":0,"sessions":12,"vote_score":5,"category_titles":["Thực hành lab","Doanh nghiệp","DevOps","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-10-07T07:58:32.942489Z","promotion_price":0},{"id":"8a0","title":"Lập trình Web - API - Microservice bằng Golang","slug":"lap-trinh-web-api-microservice-bang-golang","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/36/bu803kc51co41h2qctug","description":"","type":2,"status":1,"price_once":5600000,"price_multi":0,"sessions":28,"vote_score":4,"category_titles":["Web backend","Thực hành lab","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-10-04T03:46:40.180589Z","promotion_price":4480000},{"id":"25518","title":"Web Frontend nâng cao với React","slug":"web-frontend-nang-cao-voi-react","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/HTML/React.jpg","description":"","type":2,"status":1,"price_once":4500000,"price_multi":0,"sessions":16,"vote_score":4.8,"category_titles":["Web frontend","Thực hành lab"],"published_at":"2021-07-14T04:00:37.270638Z","promotion_price":0},{"id":"25606","title":"Thiết Kế UI/UX cho phần mềm","slug":"thiet-ke-ui-ux-cho-phan-mem","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/9479/c3859vc51co20t4m4qq0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3000000,"price_multi":0,"sessions":8,"vote_score":4.8,"category_titles":["Thực hành lab","Học từ đầu"],"published_at":"2021-07-14T04:00:27.677339Z","promotion_price":0},{"id":"j86","title":"Lập trình di động Flutter cho IOS - Android","slug":"lap-trinh-di-dong-flutter-cho-ios-android","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/c10tsqk51coag9451f50","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3900000,"price_multi":0,"sessions":14,"vote_score":4,"category_titles":["Di động","Mới ra mắt","Thực hành lab","Lớp tối","Doanh nghiệp"],"published_at":"2021-07-09T01:53:53.340493Z","promotion_price":0},{"id":"25554","title":"Lập trình iOS Swift căn bản cập nhật 2021","slug":"lap-trinh-ios-swift-can-ban-cap-nhat-2021","thumbnail":"/media/fileman/Uploads/users/5463/ios2.jpg","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3900000,"price_multi":0,"sessions":12,"vote_score":4.7,"category_titles":["Lớp tối","Thực hành lab","Di động","Học từ đầu"],"published_at":"2021-07-03T08:24:03.605814Z","promotion_price":0},{"id":"e2l","title":"Java căn bản","slug":"java-can-ban","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/36/bu7uud451co41h2qctsg","description":"","type":2,"status":1,"price_once":4500000,"price_multi":0,"sessions":16,"vote_score":4,"category_titles":["Mới ra mắt","Thực hành lab","Web backend","Doanh nghiệp"],"published_at":"2021-07-03T08:23:28.101618Z","promotion_price":0},{"id":"zvl","title":"PostgreSQL Performance Tuning","slug":"postgresql-performance-tuning","thumbnail":"/media/static/6734/bo5caps51coco9d0vu80","description":"","type":2,"status":1,"price_once":2100000,"price_multi":0,"sessions":6,"vote_score":0,"category_titles":["Thực hành lab","Mới ra mắt","Web backend"],"published_at":"2021-07-03T07:50:50.416875Z","promotion_price":0},{"id":"ha5","title":"Khoá học Deep Learning 2020 (TensorFlow 2.x, Python 3.7)","slug":"khoa-hoc-deep-learning-2020-tensorflow-2-x-python-3-7","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/br1767k51co8228nk56g","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3500000,"price_multi":0,"sessions":12,"vote_score":5,"category_titles":["Thực hành lab","Big Data, AI","Mới ra mắt","Doanh nghiệp"],"published_at":"2021-07-03T07:50:46.326878Z","promotion_price":0},{"id":"08r","title":"Khoá học Kubernetes căn bản qua các ví dụ","slug":"khoa-hoc-kubernetes-can-ban-qua-cac-vi-du","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/6734/bsckujs51cob9t3q7mi0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3000000,"price_multi":0,"sessions":8,"vote_score":4.5,"category_titles":["Kubernetes","Doanh nghiệp","Lớp tối","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-06-03T02:37:19.596487Z","promotion_price":0},{"id":"25608","title":"Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu","slug":"thiet-ke-lap-trinh-co-so-du-lieu","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/36/bu7vt2451co5836g4l70","description":"","type":2,"status":1,"price_once":2800000,"price_multi":0,"sessions":10,"vote_score":4.8,"category_titles":["Học từ đầu","Thực hành lab","Mới ra mắt","Web backend"],"published_at":"2021-06-03T02:36:52.017032Z","promotion_price":0},{"id":"r7w","title":"Spring Boot - Web Back End","slug":"spring-boot-web-back-end","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/36/bu7v9ks51co41h2qcttg","description":"","type":2,"status":1,"price_once":6900000,"price_multi":0,"sessions":26,"vote_score":5,"category_titles":["Doanh nghiệp","Web backend","Mới ra mắt","Thực hành lab","Java nâng cao","Java căn bản"],"published_at":"2021-06-03T02:32:23.089281Z","promotion_price":0},{"id":"25594","title":"Python phân tích xử lý dữ liệu","slug":"python-phan-tich-xu-ly-du-lieu","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/brbgh4451coepbqoch60/bu7baf451co41h2qctn0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":4900000,"price_multi":0,"sessions":18,"vote_score":4.3,"category_titles":["Big Data, AI","Lớp tối","Học từ đầu","Thực hành lab"],"published_at":"2021-06-03T02:31:44.223302Z","promotion_price":0},{"id":"wgt","title":"Khóa học Big Data Spark","slug":"khoa-hoc-big-data-spark","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/bub3enc51co7s932dsk0/bufu3lc51co5836g4m7g","description":"","type":2,"status":1,"price_once":5000000,"price_multi":0,"sessions":14,"vote_score":5,"category_titles":["Big Data, AI","Thực hành lab"],"published_at":"2021-06-03T02:30:47.433176Z","promotion_price":0},{"id":"j79","title":"Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật","slug":"java-cau-truc-du-lieu-giai-thuat","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/36/bu7v5ak51co41h2qctt0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":4000000,"price_multi":0,"sessions":14,"vote_score":5,"category_titles":["Doanh nghiệp","Mới ra mắt","Web backend","Thực hành lab"],"published_at":"2021-06-03T02:27:40.374881Z","promotion_price":0},{"id":"otb","title":"Web for Kids - Lập trình Web căn bản cho trẻ em","slug":"web-for-kids-lap-trinh-web-can-ban-cho-tre-em","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/brbgh4451coepbqoch60/c1gp5p451cochrklnq8g","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3000000,"price_multi":0,"sessions":10,"vote_score":5,"category_titles":["Công nghệ phần mềm","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-03-29T09:23:56.125878Z","promotion_price":0},{"id":"25573","title":"Khoá học Lập trình Arduino Scratch cho trẻ em","slug":"khoa-hoc-lap-trinh-arduino-scratch-cho-tre-em","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/brbgh4451coepbqoch60/bt3miv451co41h2qcnr0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3850000,"price_multi":0,"sessions":13,"vote_score":4.5,"category_titles":["Thực hành lab","Thiếu nhi","Học từ đầu"],"published_at":"2021-01-30T10:06:53.9535Z","promotion_price":0},{"id":"j44","title":"Web Frontend nâng cao với Angular","slug":"web-frontend-nang-cao-voi-angular","thumbnail":"https://techmaster.vn/media/static/10194/bur2uc451co41h2qd0fg","description":"","type":2,"status":1,"price_once":3500000,"price_multi":0,"sessions":14,"vote_score":5,"category_titles":["Web frontend"],"published_at":"2021-01-30T09:11:05.677494Z","promotion_price":0},{"id":"4ko","title":"Lập trình ReactJS dành cho doanh nghiệp","slug":"lap-trinh-reactjs-danh-cho-doanh-nghiep","thumbnail":"/media/static/10194/bntg0gs51co0rgshmhb0","description":"","type":2,"status":1,"price_once":2000000,"price_multi":0,"sessions":8,"vote_score":4,"category_titles":["Thực hành lab","Doanh nghiệp","Web frontend","Mới ra mắt"],"published_at":"2021-01-30T09:10:04.869801Z","promotion_price":0}] [{"SubjectTitle":"Khuyến mãi","CategoriesName":["Mới ra mắt","Đang giảm giá"]},{"SubjectTitle":"Đối tượng người học","CategoriesName":["Doanh nghiệp","Lớp tối","Thiếu nhi","Học từ đầu"]},{"SubjectTitle":"Chủ đề","CategoriesName":["Web frontend","Di động","Web backend","Big Data, AI","Kiểm thử"]}]