Lập trình Web ASP.net Core 3.x

ASP.net C# từng là một lựa chọn số 1 phát triển ứng dụng web chuyên nghiệp cho đến khi bị PHP, Java, Node.js thay thế. Từ 2018, Microsoft đã thay máu .NET bằng .NET Core đa nền tảng, tinh giản, nhanh hơn, chạy tốt trên Alpine hệ điều hành chỉ tốn 15Mb dung lượng cài đặt. ASP.net Core được viết lại hoàn toàn không cần dùng IIS mà dùng Kestrel mặc định. Mỗi phiên bản ASP.net Core là một lần lột xác với nhiều cải tiến lớn về tốc độ, hiệu năng. Ứng dụng .Net Core. Khoá học này dạy lập trình ứng dụng Web, REST API bằng ASP.net Core 3.x đóng gói vào Docker container để triển khai lên Cloud.

12 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

 • Học viên đã lập trình Javascript, Java, C# hoặc đã lập trình iOS / Android.
 • Có máy tính cài MacOSX hoặc Hackintosh tối thiểu High Sierra.
Giáo trình
0. Cài đặt .NET Core – Visual Studio
 • Cài đặt .NET Core 3.x, IDE Visual Studio Code hoặc Visual Studio for Mac
 • Khác biệt giữa ASP.net Core MVC và ASP.net Core Razor Page và WebAPI
 • ViewTemplate, ViewData, _ViewStart.html. Đẩy dữ liệu từ model ra View
 • Hứng POST request
 • Tạo mới Controller
1. Razor View
 • Chuyển đổi web site tĩnh MenSpa lên dự án APS.net Core MVC
 • Razor Syntax
 • Shared View Template
 • Truyền dữ liệu vào Views bằng View model. ViewData, ViewBag, HttpContext
 • Viết c ustom Razor Tag
2. Đóng gói ứng dụng .Net Core vào Docker
 • Cài đặt Docker trên Mac, Linux, Windows
 • Docker khác với ảo hoá như thế nào
 • Lệnh Docker căn bản: docker run, docker exec, docker stop, docker start, docker logs, docker cp, docker ps, docker images, docker inspect
 • Docker Image và Container hoạt động như thế nào
 • Publish port từ container ra host
 • Viết Dockerfile đóng gói ứng dụng .NET Core
3. WebAPI
 • Tạo REST API, stateless và stateful request
 • REST Verbs: GET, POST, PUT, DELETE
 • Parse URL, header, body of request
 • Upload binary file to REST API
 • Tạo Swagger document với Nswag
4. Điều hướng – Routing
 • Điều hướng không tham số
 • Điều hướng có tham số
 • Điều hướng theo quy ước
 • Cấu hình điều hướng trang chủ
 • Bài tập ứng dụng ShortenURL Bitly clone.
5. Binding Model, nhận và kiểm tra dữ liệu từ người dùng
 • Nhận, bóc tách dữ liệu trong request gửi lên server
 • Binding dữ liệu đơn giản / Binding dữ liệu phức tạp
 • Binding dữ liệu trong header / body của request
 • Validation ở client vs validate trên server
6. Cơ sở dữ liệu quan hệ Postgresql
 • Tại sao không dùng Microsoft SQL Server mà dùng Postgresql?
 • Ưu điểm của Postgresql
 • Khởi động Postgresql bằng Docker: map volume, publish port
 • Sử dụng PgAdmin để quản lý
 • INSERT / QUERY dữ liệu căn bản
 • Back up database
 • Restore database
7. Repository
 • Repository Pattern
 • Viết Repository Interface
 • In memory repository
 • services.AddSingleton vs services.AddTransient
 • Khái niệm Dependency Injection
 • Viết Unit Test
8. Từ Dapper.net đến Entity Framework
 • Dapper.net khác gì với Microsoft Entity Framework?
 • async await function khác gì với synchronous
 • So sánh tốc độ giữa hàm async await với hàm synchronous
 • Chuyển đổi sang Entity Framework
 • Quan hệ giữa các bảng / đối tượng
9. Cookie, Session Cookie, Shared Session
 • Đọc ghi cookie
 • Đọc ghi biết session
 • Nhiều web instance sử dụng chung session
10. Filter vs middleware
 • Tạo custom filter để bảo mật
 • Tạo customer filter tiền xử lý dữ liệu trong request
 • Các cấp độ filter: single action, controller, global
 • Middleware
11. Bảo mật đăng nhập, quản lý user với Identity
 • Sử dụng cơ chế identity có sẵn
 • Viết customize identity kết nối vào database thông qua Dapper
12. Bảo mật WebAPI bằng JWT token
 • Cơ chế JWT Token
 • Phần quyền truy cấp WebAPI bằng JWT token.
13. Các lỗ hổng bảo mật thường gặp
 • Cross site scripting
 • Cross site request forgery
 • CORS
 • SQL Injection
 • WebAPI rate limiting
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
2500000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE