Khóa học DevOps

DevOps là một văn hóa làm việc kết hợp giữa kỹ sư phát triển phần mềm (dev) với bộ phận operator (kỹ sư hệ thống, nhân viên bảo mật, kỹ sư mạng, kỹ sư hạ tầng, …) nhằm mục đích rút ngắn vòng đời phát triển sản phẩm. Nhờ DevOps mà đội ngũ phát triển phần mềm có thể:

 • Tự động hoá triển khai
 • Tự động hoá kiểm thử
 • Đóng gói phần mềm vào container và điều phối các container
 • Quản lý thông tin cấu hình một cách an toàn và tự động
 • Tự động hoá cấu hình trong khi vận hành
 • Giám sát hoạt động của hệ thống một cách tự động và tập trung

Khóa học DevOps gồm nhiều ví dụ mẫu, các bài tập thực hành từ dễ đến khó sẽ giúp học viên tiếp cận DevOps một cách nhanh chóng, nắm vững các kiến thức cần thiết để có thể áp dụng ngay vào thực tế công việc

11 buổi x 3 tiếng. Thực hành 80% tại phòng lab. Có video, slide và mã nguồn demo dự án.

YÊU CẦU

 1. Có kiến thức căn bản về Linux command
 2. Đang lập trình hoặc kiểm thử hoặc quản trị hệ thống
 3. Đã dùng một phần mềm quản lý phiên bản mã nguồn CVS, SVN, Team Foundation…
Giáo trình
0. DevOps là gì
 • DevOps là gì ? Tại sao nên sử dụng DevOps ? Ai sẽ tham gia DevOps
 • DevOps Roadmap 2019
 • Kết hợp DevOps với quy trình phát triển phần mềm Agile/SCRUM/Kanban
 • Các lệnh Linux căn bản
1. Chuyên sâu về Git (phần 1)
 • Khái niệm căn bản trong Git, hoạt động của Git
 • Log, status, add, commit
 • Rollback change: Git revert vs Git reset
 • Branch
 • Remote repository
 • Git merge vs Git rebase
 • Git stash – Cherry
2. Chuyên sâu về Git (phần 2)
 • Remote repository
 • Git pull vs Git
 • Resolve conflict – Merge code
 • Tạo pull request
 • Remote repository
 • Git flow
3. Docker căn bản
 • Docker image, Docker container, Docker Hub
 • Các tập lệnh căn bản: ps, logs, exec, run, start, stop, mount, copy
 • Cài đặt Portainer để quản lý các container
 • Viết file docker-compose.yml
 • Triển khai WordPress, Pretashop
4. Docker căn bản (tiếp)
 • Viết Dockerfile đóng gói Docker image
 • Tối ưu kích thước Docker Image: cache, remove after use, develoment vs production phase
 • Thiết lập Private Docker Registry
 • Phát hành Docker image lên Docker Hub và Private Docker Registry
 • Đóng gói ứng dụng ASP.net Core với build phase và run time phase
 • Đóng gói hệ microservice gồm nhiều dịch vụ thành phần Node.js, Golang, ASP.net Core
 • Đóng gói ứng dụng ASP.net Core kết nối Postgresql database
5. Docker Swarm
 • Thiết lập Docker Swarm trên các node
 • Triển khai các service trên nhiều node với Docker
 • Cập nhật các service
 • Load balancing
6. Kubernetes
 • Giới thiệu và cài đặt
 • Kubectl run, create, apply
 • ReplicaSets
 • Kubernetes ports
 • Cấu hình Kubernetes bằng file YAML
 • Load blancing
 • Kubernetes application deployment
 • HTTPS setup
7. Kiểm thử với CodeceptJS
 • Cài đặt CodeceptJS
 • DOM CSS Selector – Chrome Inspector
 • Kiểm thử ứng dụng TodoMVC bằng Pupetter
 • Kiểm thử ứng dụng RestAPI
8. Kiểm thử CodeceptJS nâng cao
 • Kiểm thử ứng dụng WordPress, login, tạo post
 • Upload file và giả lập trễ
 • Sinh dữ liệu giả bằng Faker
 • Kiểm thử REST API bảo mật bằng JWT, tạo custom step
 • Kết nối CSDL để kiểm tra sau khi test
9. Thực hiện CI/CD với Gitea/Drone
 • Trigger Drone/GitlabCI khi có commit mới trên Gitea/Gitlab
 • Tự động chạy lệnh kiểm thử và tạo issue khi có testcase fail
 • Tự động gửi thông báo qua email/Slack
 • Tự động đóng gói Docker Image và phát hành trên Docker Hub hoặc private registry
 • Tự động triển khai trên Docker Swarm
10. Ansible và Terraform
 • Ansible
 • Terraform
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE