Full Stack Node.js 2018 (step by step project base training)
Mô tả

Khóa học FullStack Node.js 2018 thiết kế hoàn toàn mới gồm

 1. Tương thích với Node.js phiên bản mới nhất 8.x, bỏ qua io.js đã lỗi thời
 2. Code minh họa dùng ngôn ngữ lập trình Javascript ES6 có class, extends, arrow function, const, let, ES7 có async/await... Code trong sáng, dễ hiểu.
 3. Hiểu rõ Javascript qua các ví dụ minh họa để nắm ưu nhược điểm ngôn ngữ lập trình hết sức lỏng lẻo này.
 4. Callback function - Promise pattern - Async / Await. Có ví dụ minh họa sinh động.
 5. Event và EventEmitter, có ví dụ sinh động minh hoạ việc truyền dữ liệu giữa các object thông qua Event
 6. Thực hành MongoDB(cơ sở dữ liệu Mongo) từ các lệnh cơ bản, ví dụ đơn giản đến sử dụng thư viện Mongoose kết nối Nodejs 
 7. Dùng Express để tạo web app đơn giản sau đó hiểu sâu cơ chế middle ware, viết kết hợp nhiều Router. 
 8. Các cơ chế bảo mật authentication: JWT, token bearer, OAuth2, OpenID connect. Sử dụng Passport - Passport Strategy
 9. Thực hành sâu Postgresql: thiết kế CSDL, viết SQL Query, bảo mật table level, row level, phân quyền Postgresql
 10. Sử dụng ORM: sequelize, knex, book-shelf và thư viện kết nối CSDL cấp thấp: pg-promise
 11. Viết unit test sử dụng mocha - chai - sinon - chai promise
 12. Viết script tự động sử dụng gulp
 13. Triển khai ảo hóa > docker
 14. Viết mới một Node.js module
 15. Cộng tác với các dev nước ngoài qua các dự án open source: github, slack, pull request, gitter
 16. Dự án check point từ dễ đến khó: từ CRUD app dạng blogm, to-do list, shopping site, đến hệ thống microservice

Hiện tại giảng viên đang cập nhật video(khoảng 2,3 videos / ngày).Sau khi cập nhật xong video sẽ bổ xung Quiz cho các video này.

Giảng viên

 1. Thầy Nguyễn Đức Hoàng, chuyên gia công nghệ Node.js, Swift, React Native, Python, Angular, Flutter. Kênh Youtube của thầy có hơn 700 video hướng dẫn lập trình

   Link group facebook:

   https://www.facebook.com/groups/334027633813251/

Yêu cầu đầu vào đối với học viên

 1. Cần có kỹ năng thiết kế HTML, CSS. JavaScript phải học lại từ đầu
 2. Đọc được tiếng Anh tin học
 3. Chăm chỉ
 4. Tò mò, ham hiểu biết. Node.js phức tạp hơn PHP khá nhiều.
 5. Tuân thủ kỷ luật thời gian. Thường khi học được 1/2 khóa có nhiều lời mời gọi rất hấp dẫn đi làm. Hãy kiên trì học tiếp 1/2 kia (microservice -devops), đó mới là phần hay nhất, khó nhất, hữu ích cho sản phẩm nghiêm túc. Còn monolithics app hiện nay Rails hay Laravel đều làm rất tốt và dễ dàng.
 6. Nếu bạn là người chỉ thích người khác chỉ bảo, hướng dẫn thật tỷ mỷ rồi mới làm thì Node.js không dành cho bạn. Nếu bạn là người thích mạo hiểm, khám phá, kiên trì học xoay Rubic, hoặc ghép tranh mosaic từ hàng nghìn mảnh nhỏ, Node.js  phù hợp với bạn

Giáo trình

 • Mã nguồn giảng viên biên soạn
 • Video học trực tuyến sẽ được đẩy dần lên mạng để học viên đăng ký học lại
 • Sách tham khảo PDF miễn phí
 • Học viên có thể tham khảo giáo trình quốc tế thoải mái, không giới hạn
Giáo trình
0. Cài đặt Nodejs, làm quen với Javascript ES6-ES7
 •  Cài đặt NodeJS trên Windows, một số câu lệnh cơ bản trên Command Line
 •  Cài đặt Nodejs trên MacOS và Ubuntu
 •  Làm quen với khai báo biến dùng let, var, const. Khái niệm undefined
 •  Kiểu dữ liệu String, làm việc với String Template
 •  Hàm - function, default và rest parameters. Biến trỏ tới hàm
 •  Hàm không tên - Arrow function. Các cách viết khác nhau và những trường hợp hay dùng
1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Javascript ECMAScript6
 •  Làm việc với Array, các phép duyệt, sắp xếp, tìm kiếm mảng các đối tượng
 •  Định nghĩa Object, các thuộc tính, phương thức trong Object
 •  Các kỹ thuật destructing, parameter context với Object trong Javascript ES6
 •  Định nghĩa class, tạo object từ class, tính kế thừa(Inheritance)
 •  Phương thức static và áp dụng với Singleton Pattern
2. Hàm Callback, Promise và Async / Await
 •  Ví dụ về hàm callback, gọi nhiều hàm callback lồng nhau, callback hell
 •  Thêm Error vào hàm callback, chuyển callback thành Promise
 •  Viết và sử dụng hàm dạng async-await, loại bỏ callback hell
3. Events và EventEmitter
 •  Giới thiệu về Event. Ví dụ với bài toán thông báo lịch đi cắm trại, lịch học p1
 •  Giới thiệu về Event. Ví dụ với bài toán thông báo lịch đi cắm trại, lịch học p2
 •  Khai báo Error Event. Ví dụ với trường hợp 1 object lắng nghe nhiều Events
4. Nodejs với mô hình Client-Server. Các ví dụ với Router
 •  Khởi tạo server app, cài đặt nodemon, mô hình client-server trong Nodejs
 •  Xử lý logic với URL params, viết một router trong Express
 •  Điều hướng-redirect qua lại giữa các Router khác nhau
 •  Viết trang báo lỗi 404, trả về dạng dữ liệu JSON cơ bản
5. File và thư mục, truyền tham số URL trong Nodejs
 •  Liệt kê các File và Folder trong 1 thư mục
 •  Truyền tham số qua URL Parameter, tính chỉ số BMI
6. EJS Template xây dựng các form phía Frontend(Client)
 •  Viết EJS template tạo form nhập dữ liệu tính chỉ số BMI
 •  Viết form đăng nhập kết hợp phương thức POST và GET
7. Upload files trong Nodejs
 •  Upload 1 hoặc nhiều file bất kỳ lên Nodejs Server
 •  Upload các file ảnh, file mp3, kiểm tra giới hạn dung lượng trước khi upload
8. Restful API với TodoList không dùng Database
 •  Restful API cơ bản, ko sử dụng Database, với request GET và POST
 •  Restful API với các request PUT và DELETE
9. Cơ sở dữ liệu MongoDB - NoSQL
 •  Cài đặt cơ sở dữ liệu MongoDB trên Ubuntu 18.04 LTS
 •  Cài đặt MongoDB trên MacOS 10.14-Mojave
 •  Cài đặt cơ sở dữ liệu MongoDB trên Windows 10
 •  Tạo và phân quyền cho database user, đăng nhập DB và authentication
10. Các câu lệnh Insert,Update, Delete, Query, Aggregation trong MongoDB
 •  Insert-thêm 1 hoặc nhiều document vào trong một Mongodb Collection
 •  Query và tìm kiếm document trong một Mongodb Collection
 •  Update-cập nhật và xoá-delete một hoặc nhiều documents trong 1 collection
 •  Join 2 collections quan hệ 1-n với Aggregate
 •  Sử dụng kết hợp Aggregate với $lookup, $project, $match
11. Kết nối Nodejs với MongoDB qua Moongose
 •  Đăng nhập MongoDB bằng Nodejs với Mongoose, tạo Schema và Models
 •  Thêm và xoá danh sách documents với Mongoose Nodejs
 •  Query có điều kiện và paging các bản ghi với Mongoose
 •  Cập nhật-update và xoá-delete một doc trong Mongoose p1
 •  Cập nhật-update và xoá-delete một doc trong Mongoose p2
12. Các kỹ thuật nâng cao với Mongoose
 •  Quan hệ 1-n với Mongoose.Sử dụng ref làm quan hệ giữa các doc
 •  Mongoose populate, Join qua lại 2 bảng có quan hệ 1-n
 •  Dynamic ref-Tham chiếu động cùng lúc 2 thực thể P1
 •  Dynamic ref-Tham chiếu động cùng lúc 2 thực thể P2
13. Authentication-Đăng nhập user kết hợp Nodejs và Mongoose
 •  Viết api đăng nhập user, có mã hoá password
 •  Gửi tự động link GET api kích hoạt User qua email
 •  Đăng nhập user và sử dụng Json Web Token P1
 •  Đăng nhập user và sử dụng Json Web Token P2
14. Viết các API CRUD-thêm, sửa, xoá, cập nhật data kết hợp Nodejs, Mongoose, JWT
 •  Viết api thêm mới các BlogPost vào User-yêu cầu token
 •  Viết api lọc danh sách các BlogPost-không yêu cầu token
 •  Cập nhật và xoá 1 BlogPost-yêu cầu có token
15. Phân quyền và viết các API cho tài khoản Admin
 •  Thêm các trường vào bảng User-update User thành Admin-ko dùng api
 •  Viết các api block-khoá hoặc delete-xoá các User dành cho tài khoản admin
16. Vuejs cơ bản - Xây dựng các Component phía Front-End
 •  Tạo mới dự án Vuejs và làm quen với các khái niệm components, props trong Vue.js
 •  Thêm data vào Component, sử dụng các directive v-for và v-if
 •  Binding dữ liệu 2 chiều với v-model, viết action cho button với v-on click
 •  Tích hợp Bootstrap vào Vue.js.Validate các thông tin đầu vào thẻ input
17. Viết ứng dụng quản lý Blog bằng Vue.js và Nodejs
 •  Viết form đăng nhập email-password, Facebook, Google với Boostrap và Vue.js
 •  Validate form đăng nhập với Vee-Validate trong VueJS
 •  Thêm màn hình Register nhập thông tin đăng ký User với VueJS
 •  Hàm fetch gửi POST request đăng ký user từ Vue sang Node, enable CORS
 •  VueRouter-Viết router chứa các màn hình Home và Login
 •  Đăng nhập user từ Vuejs-lưu thông tin đăng nhập vào session
18. Ảo hóa Node.js với Docker
 •  Viết ứng dụng web viết bằng Express
 •  Bổ xung Winston Logger, viết bash script chạy nhiều lệnh đồng thời
 •  Viết Dockerfile, build.sh
 •  ENTRYPOINT, docker logs, kiểm thử Docker image
thumbnail
800000đ
Học trực tuyến
19 phần, 70 bài học
Đánh giá
4 sao
5 người đánh giá
Trần Quang Tú
bài giảng rất chi tiết. Thầy Hoàng dạy rất dễ hiểu. Nếu có thêm phần giao diện nữa cho trực quan thì sẽ dễ hiểu hơn Cảm ơn mr.Hoàng
Hiếu Phạm
Khóa học bám sát nhu cầu thực tế. Rất nhiều projects lớn nhỏ được đưa ra để cùng giải quyết rất linh động hơn là chỉ học lý thuyết suông. Phù hợp cho mọi đối tượng kể cả những bạn chưa biết gì. Step by step, from Zero to Hero.
Phạm Hoàng Nguyên
Khoá học chất lượng, giảng viên vui tính,dày dạn kinh nghiệm. Khoá này do chính a Cường đứng lớp, được làm những dự án rất hay qua đó mình học được rất nhiều kiến thức đúng chất 1 Full-stack Nodejs
Nguyễn Văn Tuấn
Mình rất thích cách anh Hoàng truyền đạt, rõ ràng, dễ hiểu, được đầu tư tỉ mỉ. Mình ủng hộ anh Hoàng từ kênh Youtube rồi nên thấy khóa học là đăng kí luôn.
Nguyễn Thị Nhan
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
800000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần
FREE