Khoá học Kubernetes căn bản qua các ví dụ

1. Mục tiêu khóa học

Cung cấp kiến thức cơ bản về xây dựng ứng dụng trên K8S cùng các kiến trúc triển khai trên môi trường production. Khóa học tập trung vào những kiến thức, kỹ năng, công cụ DevOps được sử dụng hàng ngày tại các công ty lớn.

2. Đối tượng khóa học

Backend Developer muốn bổ sung kiến thức về triển khai, Solution Architect muốn cập nhật các thiết kế hệ thống micro-services, System Admin muốn tiếp cận với nền tảng ứng dụng container, cloud,...

3. Thời lượng 

8 buổi x 2.5h (20h)

4. Điều kiện

Học viên đã có kiến thức về linux, docker, container.

Giáo trình
0. Giới thiệu về K8S và các thành phần của K8S
 • Giới thiệu về K8S và so sánh với Docker swarm
 • Các thành phần của K8S cluster
 • Pod và Namespace
 • Thực hành 1: Install K8S bằng rancher (optional)
 • Thực hành 2: Chạy pod trên K8S bằng kubectl
 • Thực hành 3: Định nghĩa pod bằng yaml
1. Deployment cơ bản
 • Các khái niệm Deployment, ReplicaSet, DaemonSet, StatefulSet
 • ConfigMap, Secret
 • Kiến trúc ứng dụng triển khai trên production
 • Thực hành 1: Triển khai ứng dụng NodeJS trên K8S
 • Thực hành 2: Config ứng dụng qua env và volume
2. Expose service trên K8S
 • Các loại service trên K8S: ClusterIP, NodePort, LoadBalancer
 • Ingress, Ingress controller
 • Kiến trúc expose service thường dùng
 • Thực hành 1: Triển khai 1 ứng dụng CRUD trên K8S
 • Thực hành 2: Expose nhiều service qua Ingress
3. Quản lý package trên K8S
 • Package manager và yaml template
 • Helm và helm chart
 • 1 số cú pháp và hàm cơ bản thường dùng
 • Thực hành 1: Triển khai Nginx Ingress Controller bằng helm chart
 • Thực hành 2: Đóng gói ứng dụng NodeJS bằng helm
4. GitOps workflow với K8S
 • GitOps workflow
 • Auto build ứng dụng với Gitlab CI
 • Quản lý deployment bằng ArgoCD
 • Thực hành: Tạo CI/CD pipeline bằng Gitlab CI và ArgoCD
5. Logging, monitoring K8S
 • Monitor K8S application bằng prometheus, grafana
 • Logging tập trung với ElasticSearch, Fluentbit, Kibana
 • Quản lý resource của ứng dụng trên K8S
 • Auto scaling K8S application với HPA
 • Thực hành 1: Deploy hệ thống hệ thống logging và monitoring với Operator
 • Thực hành 2: Schedule pod nâng cao
 • Thực hành 3: Cấu hình resource limit và HPA
6. Storage in K8S
 • Persistent Volume, Persistent Volume Claim
 • Triển khai Stateful app bằng StatefulSet
 • Cấu hình ứng dụng với persistent volume
 • Sticky session load balancing
 • Stateful application best practice
 • Thực hành: Triển khai ứng dụng NodeJS với session bằng Stateful Set
7. Rolling update application
 • Liveness probe, readiness probe
 • Application best practice
Khoá học Kubernetes căn bản qua các ví dụ
3000000đ
8 buổi thực hành tại phòng lab
Đánh giá
4.5 sao
2 người đánh giá
Trần Kiên
Trần Kiên
Khóa này để 12 buổi thì hay hơn, 8 buổi cảm giác hơi gấp gáp
Nguyễn Thành Long
Nguyễn Thành Long
Big fan của thầy Minh Monmen Kipalog :)) Thầy dạy rất dễ hiểu
Gói học phí
Bạn có thắc mắc
Nhận hỗ trợ
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn
Đóng trọn gói
3000000đ
Học viên hoàn thành học phí trong một lần