VMwareESXi - copy vmdk file để sao lưu

Dùng terminal SSH vào VMware ESXi. Login với user root.

VMware