Domain Driven Design - Thiết kế Aggregate và bảng Event Store trong Even Sourcing

Đây là một số kinh nghiệm của tôi khi thiết kế hệ thống microservice theo hướng Domain Driven Design. Mỗi microservice sẽ làm một số nhiệm vụ cụ thể, có liên...

Design Pattern