Migrate Atlassian Jira

Bài này, tôi điểm lại từng bước Migrate Atlassian Jira(chuyển Atlassian Jira cũ sang Atlassian Jira mới), áp dụng đối với hệ điều hành Ubuntu Server 12.04 LTS.

Altassian

start Atlassian Stash as service in Ubuntu

Running Atlassian Jira as service in Ubuntu is easy. When you install Jira, choose Customized Installation and install Jira as service. Next time, you boot...

Linux

Chiến lược khởi nghiệp của Atlassian

Atlassian trở thành một công ty với giá trị 3.3 tỷ đô với khả năng bán phần mềm cho công ty viết phần mềm, những khách hàng cùng ngành, am hiểu và rất rắn. Jay...

Altassian

Điện toán đám mây lai

Mô hình lai là sự kết hợp giữa các nền tảng điện toán đám mây để cải thiện tính linh hoạt và khả năng mở rộng nhằm đáp ứng các nhu cầu hoạt động của doanh...

Altassian