Scala đấu với Go

Khi lập trình, chúng ta quan tâm đến hiệu suất viết mã, hiệu suất đọc và chỉnh sửa mã bởi người khác. Còn chạy thực tế, tốc độ thực thi cũng rất quan trọng....

Go

Khái niệm về JSON Web Token

JSON Web Token (JWT) là 1 phương pháp thường được sử dụng hiện nay để xác thực quyền truy cập, và trao đổi dữ liệu giữa các máy thành viên. Tuy nhiên...

Node.js

API Gateway và Single Sign On Microservice

Bàn về API Gateway và Single Sign On trong kiến trúc Microservice

Lập trình Golang trên MacOSX

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Golang trên MacOSX

Go

Kiến trúc sạch với Golang

Sau khi đọc bài viết "Clean Architecture Concept" của bác Bob, (một chuyên gia về kiến trúc phần mềm), tôi thử thực hiện theo bằng cách áp dụng với Golang. Kiến...

Go

Học Go cấp tốc Phần 1: Packages, variables và functions

Go (hay thường được gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ở Google vào năm 2009 bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và...

Go

Học Go cấp tốc Phần 2: Điều khiển luồng với if, else, switch và defer

Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách điều khiển luồng dữ liệu trong Go.

Go

Học Go cấp tốc Phần 3: Arrays và Slices

Array (mảng) trong Go tương tự các ngôn ngữ khác, tuy nhiên nó có kích thước cố định (fixed size) và các phần tử bên trong phải cùng loại dữ liệu

Go

Học Go cấp tốc Phần 4: Structs và Maps

Tương tự C, một struct trong Go là tập hợp các trường (field) do người dùng tự định nghĩa. Mỗi trường có thể có kiểu dữ liệu khác nhau, thậm chí...

Go

Học Go cấp tốc Phần 5: Methods và Interfaces

Trong Go không có class, chúng ta có thể dùng struct thay cho class như ở phần trước. Tuy nhiên trong struct mới chỉ có...

Go

Thực tập lập trình Full Stack Web Golang - Microservice

Techmaster đào tạo lập trình viên Full Stack Web Golang - Microservice Chi tiêu tuyển sinh 50 sinh viên (cấp học bổng cho 10 sinh viên có thành tích học tốt...

Go

Cấu trúc thư mục một project sử dụng Go-Micro

Một cấu trúc thư mục mẫu các service sử dụng Go Micro

Microservice