Máy tính sẽ làm việc thay con người

Tương lai của trí tuệ nhân tạo là sẽ dần thay thế chất xám của con người, làm những công việc vốn của con người.

RESTful Services phần 1: Tóm tắt về HTTP

Khi tất cả kết nối trên Web diễn ra thông qua HTTP, REST bị ràng buộc chặt chẽ với nó và sử dụng nhiều ý tưởng tương tự. Vì vậy, để hiểu về REST cần...

ứng dụng
Hỗ trợ trực tuyến